รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  นราธิวาส   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   3  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส639600844   สามัญ    ว่าที่ร้อยเอกสามารถ     นุธรรมโชติ       ตากใบ    สพม.      52   ชาย 
 2   ส619600701   สามัญ    นายมูฮัมหมัดฮัสสัน    อาสลัม  อัลอิคลาส       สุไหงโก-ลก    สพม.      50   ชาย 
 3   ส619600700   สามัญ    นายอานนท์     เพชรกาญจนมาลา       นราสิกขาลัย    สพม.   0937896352   52   ชาย