รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ยะลา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   3  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส639503379   สามัญ    นายอำนาจ   อุ่นอก       สตรียะลา    สพม.      44   ชาย 
 2   ส639502098   สามัญ    อิสมาอีล   ชำนาญเพาะ       สตรียะลา    สพม.   0928148228   46   ชาย 
 3   ส619500345   สามัญ    นายวสันต์   จุลพล       คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา    สพม.   084 8618912   46   ชาย