รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ปัตตานี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   4  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส639402344   สามัญ    วรินท์วิภา   ทับมุด       ศิริราษฎร์สามัคคี    สพม.      46   หญิง 
 2   ส639402296   สามัญ    นางรอสมียะห์   สาเระ       ทุ่งยางแดงพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 3   ส639401671   สามัญ    นายสาการียา   อาแว       โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์    สพม.      48   ชาย 
 4   ส639401470   สามัญ    นางนฤษร   อโนทัยสถาพร       สายบุรี "แจ้งประชาคาร"     สพม.      46   หญิง