รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ปัตตานี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส639401681   สามัญ    ศิริกุล   แววภักดี       เดชะปัตตนยานุกูล    สพม.      44   หญิง 
 2   ส629400722   สามัญ    นางสุดารัตน์     พรหมแก้ว       เดชะปัตตนยานุกูล    สพม.      46   หญิง