รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  พัทลุง   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   29  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส659303992   สามัญ    นางกุลสวัสดิ์   ผลึกเพชร       ปากพะยูนพิทยาคาร    สพม.      48   หญิง 
 2   ส659303803   สามัญ    นางสาวเกษรา   นุ้ยขาว       ดอนศาลานำวิทยา    สพม.      50   หญิง 
 3      สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์นภัส   สงย้อย       พรหมพินิตชัยบุรี    สพม.   0822499419   46   หญิง 
 4   ส659303789   สามัญ    นายตะวัน   เหมือนชู       สตรีพัทลุง    สพม.      58   ชาย 
 5   ส659303774   สามัญ    นางจุฑารัตน์   ศรีก่อเกื้อ       บางแก้วพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 6   ส658203769   สามัญ    นางสาววิไลวรรณ   ชูทอง       นิคมควนขนุนวิทยา    สพม.      48   หญิง 
 7   ส659303704   สามัญ    นางสาวสุมาลี   สุขสวัสดิ์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    สพม.   0856916986   46   หญิง 
 8   ส639303551   สามัญ    นางนันทนัช   กุลศิริเดชานันท์       ปัญญาวุธ    สพม.      44   หญิง 
 9   ส639303425   สามัญ    นางสาววัจราพร    ไชยตรี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    สพม.      52   หญิง 
 10   ส639303229   สามัญ    นางดวงแข    กาวชู       ตะโหมด    สพม.      42   หญิง 
 11   ส639303129   สามัญ    นายสุรศักดิ์   สุขทอง       ตะโหมด    สพม.      44   ชาย 
 12   ส639302807   สามัญ    นายณรงค์    ทองเทพ       กงหราพิชากร    สพม.      50   ชาย 
 13   ส639302570   สามัญ    นายวิสุทธิ์   ทองช่วย       เขาชัยสน    สพม.      44   ชาย 
 14   ส639302486   สามัญ    นายมลตรี   ดำช่วย       สตรีพัทลุง    สพม.      44   ชาย 
 15   ส639302484   สามัญ    นางสาวสุวรรณษา   เหมะรักษ์       สตรีพัทลุง    สพม.      50   หญิง 
 16   ส639302374   สามัญ    นาง​สาวโสมสุดา​   วิจิตรพันธุ์       เขาชัยสน​    สพม.      40   หญิง 
 17   ส639302367   สามัญ    นางวิไลลักษณ์   เมืองสง       ตะโหมด​    สพม.   0982757993   44   หญิง 
 18   ส639301976   สามัญ    ประภาศรี   นุ่นเกลี้ยง       หารเทารังสีประชาสรรค์    สพม.      44   หญิง 
 19   ส639301977    สามัญ    เพียงดาว   ศรีแก้ว       หารเทารังสีประชาสรรค์    สพม.        44   หญิง 
 20   ส639301975    สามัญ    ธิติภัทร   ไพชำนาญ       หารเทารังสีประชาสรรค์    สพม.        58   ชาย 
 21   ส614600074   สามัญ    นางสาวพัชรี   ขวัญศรี       พัทลุง    สพม.        44   หญิง 
 22   ส639301527   สามัญ    นายตุลยวัต   เขียวจีน       สตรีพัทลุง    สพม.      48   ชาย 
 23   ส639301515   สามัญ    ประมวล   เตี้ยนวล       ควนขนุน    สพม.      56   ชาย 
 24   ส639301514   สามัญ    เนติมา   สกุลวิโรจน์       ควนขนุน    สพม.      42   หญิง 
 25   ส639301484   สามัญ    นางสกุลตา   ณ พัทลุง       โรงเรียนตะโหมด    สพม.      46   หญิง 
 26   ส619300292   สามัญ    นางณัฐชรีย์   ภิรมย์รักษ์       พัทลุง    สพม.      44   หญิง 
 27   ส619300290   สามัญ    นายมงคล   วุฒิพงศ์       พัทลุง    สพม.   0898693283   58   ชาย 
 28   ส619300288   สามัญ    นายบัณดิษฐ   ศรีเงิน       พัทลุง    สพม.      44   ชาย 
 29   ว619201809    วิสามัญ    นางสาววัชรี   เลิศสกุลจินดา (ผอ.)       วัดโคกแย้ม    สพป.        44   หญิง