รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  พัทลุง   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   17  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส639303229   สามัญ    นางดวงแข    กาวชู       ตะโหมด    สพม.      40   หญิง 
 2   ส639302486   สามัญ    นายมลตรี   ดำช่วย       สตรีพัทลุง    สพม.      46   ชาย 
 3   ส639302484   สามัญ    นางสาวสุวรรณษา   เหมะรักษ์       สตรีพัทลุง    สพม.      50   หญิง 
 4   ส639302459   สามัญ    นางวิลาสินี   ปานเพชร       ป่าพะยอมพิทยาคม    สพม.   074624412   40   หญิง 
 5   ส639302386   สามัญ    ลัดดา   แสงจันทร์       ป่าพะยอมพิทยาคม    สพม.   0613529393   42   หญิง 
 6   ส639302367   สามัญ    นางวิไลลักษณ์   เมืองสง       ตะโหมด​    สพม.   0982757993   44   หญิง 
 7   ส639301976   สามัญ    ประภาศรี   นุ่นเกลี้ยง       หารเทารังสีประชาสรรค์    สพม.      44   หญิง 
 8   ส639301977    สามัญ    เพียงดาว   ศรีแก้ว       หารเทารังสีประชาสรรค์    สพม.        44   หญิง 
 9   ส639301975    สามัญ    ธิติภัทร   ไพชำนาญ       หารเทารังสีประชาสรรค์    สพม.        56   ชาย 
 10   ส614600074   สามัญ    นางสาวพัชรี   ขวัญศรี       พัทลุง    สพม.        44   หญิง 
 11   ส639301527   สามัญ    นายตุลยวัต   เขียวจีน       สตรีพัทลุง    สพม.      48   ชาย 
 12   ส639301515   สามัญ    ประมวล   เตี้ยนวล       ควนขนุน    สพม.      48   ชาย 
 13   ส639301514   สามัญ    เนติมา   สกุลวิโรจน์       ควนขนุน    สพม.      42   หญิง 
 14   ส639301484   สามัญ    นางสกุลตา   ณ พัทลุง       โรงเรียนตะโหมด    สพม.      46   หญิง 
 15   ส619300292   สามัญ    นางณัฐชรีย์   ภิรมย์รักษ์       พัทลุง    สพม.      44   หญิง 
 16   ส619300290   สามัญ    นายมงคล   วุฒิพงศ์       พัทลุง    สพม.   0988693283   56   ชาย 
 17   ส619300288   สามัญ    นายบัณดิษฐ์   ศรีเงิน       พัทลุง    สพม.      44   ชาย