รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ตรัง   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   19  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส639203313   สามัญ    นางหทัยทิพย์   เพ็งลำ       สภาราชินี จังหวัดตรัง    สพม.      50   หญิง 
 2   ส639202434   สามัญ    นางสาวปราณี   วิกิจรัตนพิพัฒน์       กันตังรัษฎาศึกษา    สพม.      50   หญิง 
 3   ส639202431   สามัญ    นายวัฒนา   ชูประสิทธิ์       สิเกาประชาผดุงวิทย์    สพม.      48   ชาย 
 4   ส639202426   สามัญ    นายบุญชัย   บุญญา       ห้วยยอด    สพม.      44   ชาย 
 5   ส639202421   สามัญ    นางสาวศิริขวัญ   ดาหลาย       ห้วยนางราษฎร์บำรุง    สพม.      42   หญิง 
 6   ส639202349   สามัญ    นางสาวจีรภา   บัวดำ       วังวิเศษ    สพม.      52   หญิง 
 7   ส639202339   สามัญ    นายเอนก   ศรีสวัสดิ์       ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    สพป.      42   ชาย 
 8   ส639202117   สามัญ    นางสาวอมรรัตน์   รอดแก้ว       รัษฎา    สพม.      46   หญิง 
 9   ส639200961   สามัญ    นายจิรานุวัฒน์    ชูยัง       รัษฎา    สพม.   0836539919   60   ชาย 
 10   ส623300773   สามัญ    นางสาวจิราภรณ์   นาคช่วย       ย่านตาขาว รัฐชนูปถัมภ์    สพม.        44   หญิง 
 11   ส639201812   สามัญ    นายมนัส   สาเหล้       คันธพิทยาคาร    สพม.      42   ชาย 
 12   ส639201563   สามัญ    นางสาวพัทรนันท์   สัตยานุรักษ์       ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์    สพม.      44   หญิง 
 13   ส639201449   สามัญ    นางสาวอัญชลีพร   อภินันทน์ถิระ       ห้วยยอด    สพม.   0954151536   42   หญิง 
 14   ส639201443   สามัญ    นายอนันทชัย   ชุมอักษร       รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์    สพม.   0651561541   44   ชาย 
 15   ส639201154   สามัญ    นางสาวนัจญมีย์   ทะเลลึก       กันตังพิทยากร    สพม.   0643265786   52   หญิง 
 16   ส639200876   สามัญ    นางอัมพร     สงวนศักดิ์       วิเชียรมาตุ    สพม.      44   หญิง 
 17   ส629200654   สามัญ    นางโสลัดดา     เศรษฐการ       ห้วยยอด    สพม.      44   หญิง 
 18   ส629200653   สามัญ    นางสาวสุนีย์     พาณิชย์       ห้วยยอด    สพม.      54   หญิง 
 19   ส629200646   สามัญ    นางสาวนวลจันทร์     ช่องดารากุล       สภาราชินี จังหวัดตรัง    สพม.   0887883250   44   หญิง