รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  สงขลา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   5  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส659004033   สามัญ    นายสมัย   ชำนาญกิจ       สะบ้าย้อยวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 2   ส659004026   สามัญ    ดร.ษมาวีร์   บุญรอด       ทับช้างวิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 3   ส659003809   สามัญ    นายปฏิวุฒิ   ชุมสุวรรณ       ควนเนียงวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 4   ส639003582   สามัญ    นางสาวอุษณีย์   ศรีเจริญ       ระโนด    สพม.      48   หญิง 
 5   ส639001448   สามัญ    สุนัยน์ราห์   เพียรกิจ       โรงเรียนควนเนียงวิทยา    สพม.   0896585707   46   หญิง