รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สุราษฏร์ธานี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   36  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส638403375   สามัญ    ณัฏฐชัย    รักแก้ว       เวียงสระ    สพป.      46   ชาย 
 2   ส638403058   สามัญ    นายเอกพงษ์   สมหา       วัดรัตนาราม    สพป.      54   ชาย 
 3   ส638403042   สามัญ    นายนพพร   คงทอง       บางสวรรค์วิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 4   ส638402711   สามัญ    พรพิมล    แซ่ฟุ้ง       โรงเรียนท่าอุแทพิทยา    สพม.      48   หญิง 
 5   ส638402654   สามัญ    นางจิรารัตน์    บรรจุสุวรรณ์       เมืองสุราษฎร์ธานี    สพม.      42   หญิง 
 6   ส638402567   สามัญ    นายปริวรรต   ธงธวัช       บ้านตาขุนวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 7   ส638402275   สามัญ    นางปฐมา   ชูศักดิ์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี    สพม.      46   หญิง 
 8   ส638402136   สามัญ    นางฐิติวัลคุ์   เอียดนิมิตร       พรุพีพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 9   ส638402133   สามัญ    นางสาวปัญชมญชุ์   ไชยบุรี       ท่าชนะ    สพม.   0887569465   46   หญิง 
 10   ส638402127   สามัญ    นางสาวสุริยา   เพราเพราะ       เวียงสระ    สพม.      44   หญิง 
 11   ส638402122   สามัญ    นายกิตติพงษ์    อ่อนคง       เมืองสุราษฎร์ธานี    สพม.      46   ชาย 
 12   ส628401179   สามัญ    นางศิริพร   พวงแก้ว       คีรีรัฐวิทยาคม    สพม.   0815350037   42   หญิง 
 13   ส638402107   สามัญ    สุกัญญา    ทิพย์พินิจ       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี    สพม.      48   หญิง 
 14   ส638402101   สามัญ    นางกัญจนา   สมชาติ       บ้านตาขุนวิทยา    สพม.      40   หญิง 
 15   ส638402077   สามัญ    นางสุจิน   น้อยจีน       เคียนซาพิทยาคม    สพม.      48   หญิง 
 16   ส638402076   สามัญ    นายกิตติพงษ์   กาญจน์สำเริง       เคียนซาพิทยาคม    สพม.   0831928042   50   ชาย 
 17   ส638402073   สามัญ    นางดวงสมร   คำเงิน       พุนพินพิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 18   ส638402072   สามัญ    นายธนากร   คงช่วย       บ้านควนสระ    สพป.      50   ชาย 
 19   ส638402071   สามัญ    นางกัญจน์ชญาณัท   วงศ์จิระศักดิ์       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี    สพม.      46   หญิง 
 20   ส638402068   สามัญ    นายปัทฐพงษ์   สุบรรณ์       มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี    สพม.      58   ชาย 
 21   ส638402059   สามัญ    นางสาวชฎาพร   ช่วยชู       สุราษฎร์ธานี๒    สพม.      40   หญิง 
 22   ส638402054   สามัญ    นางมยุรี   พรประสิทธิ์       สุราษฎร์ธานี ๒    สพม.   0862733773   48   หญิง 
 23   ส638401195   สามัญ    นางสาวแพรไพลิน   ภูมิประสิทธิ์       วัดกงตาก    สพป.   0897926988   46   หญิง 
 24   ส638401184   สามัญ    เกศสุนีย์    งานไพโรจน์       พุนพินพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 25   ส638401178   สามัญ    นางปรีดา   ดำด้วงโรม       บ้านนาสาร    สพม.   0848418411   48   หญิง 
 26   ส638401169   สามัญ    นางสาวนาตยา   สุวรรณจันทร์       เมืองสุราษฎร์ธานี    สพม.   0836586995   42   หญิง 
 27   ส638401167   สามัญ    นางงามพรรณ   ธิปัตย์       พนมศึกษา    สพม.   0835909849   48   หญิง 
 28   ส638401166   สามัญ    นางนันทรัตน์   เดชา       สุราษฎร์พิทยา2    สพม.      44   หญิง 
 29   ส638401162   สามัญ    นางสาวศิริรัตน์   มะลิชู       เมืองสุราษฎร์ธานี    สพม.   0985622915   48   หญิง 
 30   ส638401159   สามัญ    นายไกรสร   แก้วโลก       บางสวรรค์วิทยาคม    สพม.   0822701854   48   ชาย 
 31   ส618400510   สามัญ    นางจิตรอนงค์   คงแก้ว       สุราษฎร์ธานี     สพม.   0899704216   48   หญิง 
 32   ส618400506   สามัญ    นางอรนุตร   บัวหยู่       สุราษฏร์พิทยา    สพม.      46   ชาย 
 33   ส618400505   สามัญ    นางสาววีนา   ไหมคง       สุราษฎร์ธานี    สพม.      42   หญิง 
 34   ส618400503   สามัญ    นายภิษช์วิศักดิ์   แก้วมณี       สุราษฎร์พิทยา    สพม.      54   ชาย 
 35   ส618400499   สามัญ    นายพยนต์   ไทยเกิด       บ้านนาสาร    สพม.   081 96393291   56   ชาย 
 36   ส618400496   สามัญ    นางพิจิตร   ประสูตรสวัสดิ์       บางสวรรค์วิทยาคม    สพม.      46   หญิง