รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  สุราษฏร์ธานี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   41  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส658404449   สามัญ    นางสาวรัตนา   นาคมุสิก       วัดวชิประดิษฐ์    สพป.      46   หญิง 
 2   ส658404414   สามัญ    นางซัลมา   เสลาคุณ       สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี    สศศ.      52   หญิง 
 3   ส658404046   สามัญ    นายปริญ   รักษาคง       ท่าชนะ    สพม.      46   ชาย 
 4   ส658404009   สามัญ    นางสาวขวัญหทัย   แสงมณี       คลองฉนวนวิทยา    สพม.      54   หญิง 
 5   ส638403106   สามัญ    นางสาวชณิดาภา   เวชกุล       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี    สพม.      40   หญิง 
 6   ส638402875   สามัญ    นางนิภาพร   สุพรรณพงศ์       ท่าชนะ    สพม.      50   หญิง 
 7   ส638402654   สามัญ    นางจิรารัตน์    บรรจุสุวรรณ์       เมืองสุราษฎร์ธานี    สพม.      42   หญิง 
 8   ส638402567   สามัญ    นายปริวรรต   ธงธวัช       บ้านตาขุนวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 9   ส638402197   สามัญ    นางสาวสุภาภรณ์   สัตถาพร       เกาะสมุย    สพม.      42   หญิง 
 10   ส638402188   สามัญ    นางภครภัทร   แสงระวี       วัดบางสวรรค์    สพป.   0887612104   42   หญิง 
 11   ส638402138   สามัญ    นางสาวนฤมล   คงทอง       พระแสงวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 12   ส638402127   สามัญ    นางสาวสุริยา   เพราเพราะ       เวียงสระ    สพม.      44   หญิง 
 13   ส638402123   สามัญ    นายอดิศร   รอดเหลื่อม       กาญจนดิษฐ์    สพม.   0612056394   56   ชาย 
 14   ส638402113   สามัญ    นางสาวสุกัญญา    แก้วมณี       บ้านตาขุนวิทยา    สพม.      50   หญิง 
 15   ส638402101   สามัญ    นางกัญจนา   สมชาติ       บ้านตาขุนวิทยา    สพม.      40   หญิง 
 16   ส638402087   สามัญ    นางเบญญาภา   ชัยยะ       พระแสงวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 17   ส638402078   สามัญ    นายณัฏฐชัย   รักแก้ว       เวียงสระ    สพม.      44   ชาย 
 18   ส638402068   สามัญ    นายปัทฐพงษ์   สุบรรณ์       มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี    สพม.      58   ชาย 
 19   ส638402066   สามัญ    นางสาวทิศนา   แสงระวี       บ้านคลองพังกลาง    สพป.   0854705510   40   หญิง 
 20   ส638402061   สามัญ    นางสาวสุวภัทร   ทองอาญา       บ้านท่าขนอน    สพป.   0985428461   46   หญิง 
 21   ส638402060   สามัญ    นางสาวปาริฉัตร   รัตนพันธ์       บ้านนาวิทยาคม    สพม.   0887605831   46   หญิง 
 22   ส638402111   สามัญ    กนกวรรณ   อักษรสม       ไชยาวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 23   ส638401196   สามัญ    นายทนงศักดิ์   ถุงทอง       วัดสมหวัง    สพป.      42   ชาย 
 24   ส638401195   สามัญ    นางสาวแพรไพลิน   ภูมิประสิทธิ์       วัดกงตาก    สพป.   0897926988   46   หญิง 
 25   ส638401193   สามัญ    นางสาวดารินา   คงสง       มัธยมบ้านทำเนียบ    สพม.      46   หญิง 
 26   ส638401178   สามัญ    นางปรีดา   ดำด้วงโรม       บ้านนาสาร    สพม.   0848418411   48   หญิง 
 27   ส638401177   สามัญ    นางเอกอนงค์   ทรัพย์ยืนนาน       สุราษฎร์ธานี 2    สพม.   0895442555   44   หญิง 
 28   ส638401175   สามัญ    นายจรัส   แก้วมณี       พุนพินพิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 29   ส638401172   สามัญ    จารุณี   บัวแย้ม       พระแสงวิทยา    สพม.      48   หญิง 
 30   ส638401171   สามัญ    จตุพล   โฉมยงค์       เวียงสระ    สพม.      60   ชาย 
 31   ส638401170   สามัญ    นายธรรมนูญ   จันทร์แก้ว       สุราษฎร์ธานี 2    สพม.   0816780161   46   ชาย 
 32   ส638401169   สามัญ    นางสาวนาตยา   สุวรรณจันทร์       เมืองสุราษฎร์ธานี    สพม.   0836586995   42   หญิง 
 33   ส638401167   สามัญ    นางงามพรรณ   ธิปัตย์       สุราษฎร์พิทยา​๒    สพม.   0835909849   48   หญิง 
 34   ส638401166   สามัญ    นางนันทรัตน์   เดชา       สุราษฎร์พิทยา2    สพม.      46   หญิง 
 35   ส638401165   สามัญ    รจนา   จันทร์ช่วง       พุนพินพิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 36   ส638401162   สามัญ    นางสาวศิริรัตน์   มะลิชู       เมืองสุราษฎร์ธานี    สพม.   0985622915   46   หญิง 
 37   ส638401161   สามัญ    นางสาวจริยา   เสถียรบุตร       ท่าชนะ    สพม.      44   หญิง 
 38   ส638401159   สามัญ    นายไกรสร   แก้วโลก       บางสวรรค์วิทยาคม    สพม.   0822701854   48   ชาย 
 39   ส618400510   สามัญ    นางจิตรอนงค์   คงแก้ว       สุราษฎร์ธานี     สพม.   0899704216   48   หญิง 
 40   ส618400497   สามัญ    นายเกียรติศักดิ์   ภักดี       เวียงสระ    สพม.      44   ชาย 
 41   ส618400496   สามัญ    นางพิจิตร   ประสูตรสวัสดิ์       บางสวรรค์วิทยาคม    สพม.      46   หญิง