รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ภูเก็ต   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   4  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส658304459   สามัญ    นายอธิพงษ์   ปรีชา       เกาะสิเหร่    สพป.      46   ชาย 
 2   ส638302541   สามัญ    นางพรทิพย์   ประทีป ณ ถลาง       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต    สพม.      48   หญิง 
 3   ส638302489   สามัญ    นางรัตนาภรณ์   ตันรัตนส่องแสง       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต    สพม.   0952755558   52   หญิง 
 4   ส638302277   สามัญ    นางเนตรชนก   ทัศนกมล       ภูเก็ตวิทยาลัย    สพม.   0640199111   50   หญิง