รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  กระบี่   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   12  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส638103272   สามัญ    นายสุรเชษฐ    เดชประสิทธิ์       อนุบาลอ่าวลึก    สพป.      44   ชาย 
 2   ส638103262   สามัญ    นางสาวอรญา   ดวงน้ำแก้ว       บ้านลำทับ    สพป.      44   หญิง 
 3   ส638103044   สามัญ    นางสาวสุกัลยา   พรมทิพย์       สินปุนคุณวิชญ์    สพม.      48   หญิง 
 4   ส638103038   สามัญ    วิทวัช   จันสุรีวงค์       พนมเบญจา    สพม.      46   ชาย 
 5   ส638103010   สามัญ    นางจุลัยวรรณ   ชนะกุล       พนมเบญจา    สพม.      48   หญิง 
 6   ส638102969   สามัญ    วาสนา   หลังปูเต๊ะ       เมืองกระบี่    สพม.      50   หญิง 
 7   ส618102631   สามัญ    นายสุชาติ   ขุนฤทธิ์เอียด       อำมาตย์พานิชนุกูล    สพม.   0810985349   50   ชาย 
 8   ส638102308   สามัญ    นายสุทธิพงษ์   สุคนธรัตน์       บ้านลำทับ    สพป.      42   ชาย 
 9   ส638100992   สามัญ    นายชัช    ลิ่มชวลิต       คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์    สพม.      48   ชาย 
 10   ส638100989   สามัญ    นายโกศล     อุ่นชู       คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์    สพม.      56   ชาย 
 11     ส638100991    สามัญ    นายรน          สาคันลัย         คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์    สพม.        56   ชาย 
 12   ส638100931   สามัญ    นางวนัชพร     วัชรเฉลิม       เมืองกระบี่    สพม.   0814232461   46   หญิง