รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  นครศรีธรรมราช   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   28  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส638003086   สามัญ    นางนนทภัทร   วิชัยยุทธ์       บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)    สพป.      44   หญิง 
 2   ส638003084   สามัญ    นายเทียนชัย   ยอดทอง       ทุ่งใหญ่วิทยาคม    สพม.      44   ชาย 
 3   ว638003081   สามัญ    นายธวัชชัย   จุติประภาค       มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    สพม.      46   ชาย 
 4   ส638003079   สามัญ    นางสาวจีรนันท์    สมทอง       พรหมคีรีพิทยาคม    สพม.      50   หญิง 
 5   ส638003031   สามัญ    นางสาววรรณดี   จันทร์คงทอง       เชียรใหญ่    สพม.   0904866208   44   หญิง 
 6   ส638002957   สามัญ    นางชัชฎาภรณ์   บุรีรัตน์       โยธินบำรุง    สพม.      46   หญิง 
 7   ส638002880   สามัญ    วัฒนา   แก้วนพรัตน์       ท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา    สพม.      52   ชาย 
 8   ส638002832   สามัญ    นายสุวิทย์    รักษ์ทอง       เชียรใหญ่    สพม.      52   ชาย 
 9   ส638002723   สามัญ    นายอนิรุทธิ์    อมรแก้ว       วัดมุขธารา    สพป.      42   ชาย 
 10   ส638002613   สามัญ    นายอุดม   เจริญผล       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      48   ชาย 
 11   ส638002612   สามัญ    นายธีระ    เงินแก้ว       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      50   ชาย 
 12   ส638002611   สามัญ    นายวีระ   เพชรทอง       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      48   ชาย 
 13   ส638002566   สามัญ    นายชาญณรงค์   ส่งแสงรัตน์       สตรีปากพนัง    สพม.      52   ชาย 
 14   ส638002555   สามัญ    นายภูวิทิต   อำนักมณี       บางขันวิทยา    สพม.      50   ชาย 
 15   ส638002507   สามัญ    อาทิตยา   เจ้ยทอง       บางขันวิทยา    สพม.   0956400949   48   หญิง 
 16   ส638002240   สามัญ    นางสาวนันทรัตน์   คงทน       ทางพูนวิทยาคาร    สพม.   0819124075   54   หญิง 
 17   ส638001985    สามัญ    นางสุทธิตา   ศรีบุญนาค       ทุ่งสงวิทยา    สพม.        46   หญิง 
 18     ส638001892    สามัญ    นายกันตพงษ์        ดำรักษ์         นาบอน    สพม.        52   ชาย 
 19   ส638000900   สามัญ    นางพัชรินทร์     เจสา       โยธินบำรุง    สพม.      52   หญิง 
 20   ส638000851   สามัญ    นายสมพงษ์     ศรีจันทร์       นาบอน    สพม.      52   ชาย 
 21   ส638000849   สามัญ    นายวิรัช     รัตนกระจ่าง       บางขันวิทยา    สพม.      50   ชาย 
 22   ส638000848   สามัญ    นายสมชาย     เพ็ชรขำ       ทุ่งใหญ่วิทยาคม    สพม.      54   ชาย 
 23   ส628000693   สามัญ    นายจำเริญ     สมจิต       สตรีทุ่งสง    สพม.      48   ชาย 
 24   ส628000688   สามัญ    นายมนูญ     กลับกล่อม       ทุ่งสง    สพม.   0872876086   52   ชาย 
 25   ส628000686   สามัญ    นายอธิศ     ระแบบเลิศ       โยธินบำรุง    สพม.      50   ชาย 
 26   ส618000207    สามัญ    นางปริมภาภรณ์   กลับผดุง       ทุ่งสง    สพม.   0892894968   48   หญิง 
 27   ว638003093   วิสามัญ    นายสมโชค   เอียดเฉลิม       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      50   ชาย 
 28   ว638003092   วิสามัญ    นายสุภาพ   ศิลปวาที       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      50   ชาย