รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  นครศรีธรรมราช   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   43  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส658004174   สามัญ    นางเจณจิรา    ไกรนรา       วัดท่ายาง    สพป.      44   หญิง 
 2   ส658004166   สามัญ    นางสาวพัทธนันท์   รำเพย       วัดจันดี    สพป.      46   หญิง 
 3   ส658004115   สามัญ    นางสาวจิติพร    หนูคง       เชียรใหญ่    สพม.      46   หญิง 
 4   ส658004059   สามัญ    นางสาวจิตฐิพร    เอี่ยมอักษร       บ้านหนองเจ    สพป.      52   หญิง 
 5   ส658004055   สามัญ    นายธนวัฒน์   สวนจันทร์       ชุมชนบ้านนาวา    สพป.      44   ชาย 
 6   ส658003820   สามัญ    นายณรงฤทธิ์    ขุนทองจันทร์       ปากพนัง    สพม.      48   ชาย 
 7   ส658003760   สามัญ    นายพิศิษฐ์    ดำเกลี้ยง       ทุ่งใหญ่วิทยาคม    สพม.      44   ชาย 
 8   ส658003745   สามัญ    นายสิทธิชัย    แสงนิล       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    สพม.      54   ชาย 
 9   ส658003744   สามัญ    นางสาวจีระภา   บุญไชย       ชะอวด    สพม.      42   หญิง 
 10   ส658003702   สามัญ    นางสาวกัลยรัตน์   จิตต์สำรวย       คีรีราษฎร์พัฒนา    สพม.      48   หญิง 
 11   ส658003696   สามัญ    นายสุวนิตย์    จิตต์สำรวย       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช    สพม.      50   ชาย 
 12   ส638003578   สามัญ    นางปิยพร   ถาวะราภรณ์       ฉวางรัชดาภิเษก    สพม.      48   หญิง 
 13   ส638003086   สามัญ    นางนนทภัทร   วิชัยยุทธ์       บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)    สพป.      44   หญิง 
 14   ส638003084   สามัญ    นายเทียนชัย   ยอดทอง       ทุ่งใหญ่วิทยาคม    สพม.      40   ชาย 
 15   ส638003081   สามัญ    นายธวัชชัย   จุติประภาค       มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    สพม.      42   ชาย 
 16   ส638003079   สามัญ    นางสาวจีรนันท์    สมทอง       พรหมคีรีพิทยาคม    สพม.      50   หญิง 
 17   ส638003069   สามัญ    นายอำนาจ   สุขห่อ       สตรีปากพนัง    สพม.      48   ชาย 
 18   ส638003031   สามัญ    นางสาววรรณดี   จันทร์คงทอง       เชียรใหญ่    สพม.   0904866208   44   หญิง 
 19   ส638002957   สามัญ    นางชัชฎาภรณ์   บุรีรัตน์       โยธินบำรุง    สพม.      46   หญิง 
 20   ส638002880   สามัญ    วัฒนา   แก้วนพรัตน์       ท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา    สพม.      52   ชาย 
 21   ส638002832   สามัญ    นายสุวิทย์    รักษ์ทอง       เชียรใหญ่    สพม.      46   ชาย 
 22   ส638002723   สามัญ    นายอนิรุทธิ์    อมรแก้ว       วัดมุขธารา    สพป.      44   ชาย 
 23   ส638002629   สามัญ    นายวัชระ   ส้มแป้น       พรหมคีรีพิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 24   ส638002613   สามัญ    นายอุดม   เจริญผล       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      48   ชาย 
 25   ส638002612   สามัญ    นายธีระ    เงินแก้ว       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      50   ชาย 
 26   ส638002611   สามัญ    นายวีระ   เพชรทอง       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      46   ชาย 
 27   ส638002566   สามัญ    นายชาญณรงค์   ส่งแสงรัตน์       สตรีปากพนัง    สพม.      54   ชาย 
 28   ส638002555   สามัญ    นายภูวิทิต   อำนักมณี       บางขันวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 29   ส638002507   สามัญ    นางอาทิตยา   เจ้ยทอง       บางขันวิทยา    สพม.   0956400949   48   หญิง 
 30   ส638002240   สามัญ    นางสาวนันทรัตน์   คงทน       ทางพูนวิทยาคาร    สพม.   0819124075   54   หญิง 
 31   ส638402072   สามัญ    นายธนากร   คงช่วย       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช    สพม.      48   ชาย 
 32   ส638001985    สามัญ    นางสุทธิตา   ศรีบุญนาค       ทุ่งสงวิทยา    สพม.        46   หญิง 
 33   ส631901518   สามัญ    นางสาว ธัญญ์จุฑา   ผกากรอง       ชะอวดวิทยาคาร    สพม.   0629961698     44   หญิง 
 34   ส639301488   สามัญ    นายฤชายุส   พลายด้วง       สตรีทุ่งสง    สพม.   0857904428     44   ชาย 
 35   ส638401164   สามัญ    นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง       ทุ่งสง    สพม.   0836371229   40   หญิง 
 36   ส638401163   สามัญ    นายอาวุธ   จันทร์เมือง       ทุ่งสง    สพม.   0848499115   42   ชาย 
 37   ส638000900   สามัญ    นางพัชรินทร์     เจสา       โยธินบำรุง    สพม.      52   หญิง 
 38   ส638000850   สามัญ    นางจิติพร     หนูคง       เชียรใหญ่    สพม.      46   หญิง 
 39   ส628000692   สามัญ    นายธวัชชัย     ลายพยัคฆ์       เมืองนครศรีธรรมราช    สพม.      48   ชาย 
 40   ส628000688   สามัญ    นายมนูญ     กลับกล่อม       ทุ่งสง    สพม.   0872876086   46   ชาย 
 41   ส628000686   สามัญ    นายอธิศ     ระแบบเลิศ       โยธินบำรุง    สพม.      50   ชาย 
 42   ส618000207    สามัญ    นางปริมภาภรณ์   กลับผดุง       ทุ่งสง    สพม.   0892894968   48   หญิง 
 43   ว658003972   วิสามัญ    นายสมชัย   รัตนพันธ์       เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    สพม.      46   ชาย