รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  สมุทรสงคราม   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   11  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส657504535   สามัญ    นางสาวณัฎฐ์วิภา   สุริยันต์       ถาวรานุกูล    สพม.   0959021862   46   หญิง 
 2   ส657504494   สามัญ    นางสาวนารีรัตน์    สุวรรณวัฒน์       ถาวรานุูล    สพม.      50   หญิง 
 3   ส657504492   สามัญ    นายสุทธิกานต์   เลขาณุการ       ถาวรานุกูล    สพม.      46   ชาย 
 4   ส657504481   สามัญ    นางสาวชญาชล    ไม่น้อย       ศรัทธาสมุทร    สพม.      42   หญิง 
 5   ส657504480   สามัญ    นางสาววิลาวัลย์   ศิริมงคล       ศรัทธาสมุทร    สพม.      44   หญิง 
 6   ส657504471   สามัญ    นายสราวุธ   วงษ์จู       ถาวรานุกูล    สพม.      58   ชาย 
 7   ส657504436   สามัญ    นายอุทัย    จงแพ       ศรัทธาสมุทร    สพม.      46   ชาย 
 8   ส657504392   สามัญ    นางสาวดรุณนภา   ดอนเจดีย์       ศรัทธาสมุทร    สพม.      44   หญิง 
 9   ส657504365   สามัญ    นางสาวศรัญญา    พรมสัน       อัมพวันวิทยาลัย    สพม.      40   หญิง 
 10   ส657504363   สามัญ    นางศรีโสฬส    รชตะนันทน์       อัมพวันวิทยาลัย    สพม.      42   หญิง 
 11   ส657504362   สามัญ    นางสาวสุภัค   มั่นศรี       อัมพวันวิทยาลัย    สพม.      40   หญิง