รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สมุทรสาคร   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   15  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส637403337   สามัญ    นายชัชชาย   นิสสัยสุข       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    สพม.      52   ชาย 
 2   ส637403054   สามัญ    นางสาววิภารัตน์   อุปดิษฐ       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    สพม.      44   หญิง 
 3   ส637401368   สามัญ    นางสาวณัฐวดี   ใจช่วงโชติ       สมุทรสาครวิทยาลัย    สพม.   034411885   52   หญิง 
 4   ส637401358   สามัญ    นายรัฐกรณ์   อาศาสตร์       สมุทรสาครวิทยาลัย    สพม.   034411885   52   ชาย 
 5   ส637402510   สามัญ    นางสาววรรณา   นิ่มนวล       สมุทรสาครวิทยาลัย    สพม.   0813984048   42   หญิง 
 6   ส637401367   สามัญ    นางอนัญญา   แหยมอุบล       สมุทรสาครวิทยาลัย    สพม.   034411885   50   หญิง 
 7   ส637402053   สามัญ    วสันต์   สูงเนิน       โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    สพม.      52   ชาย 
 8   ส637401456   สามัญ    นายจรินทร์   ฤทธิเดช       พันท้ายนรสิงห์วิทยา    สพม.   0833119065   56   ชาย 
 9     ส637401426    สามัญ    นายศิวาณัฏฐ์   จิรภาสวุฒิกุล       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    สพม.   0644515414   56   ชาย 
 10   ส637401387   สามัญ    ญาณี   ศรีดวงใจ       อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    สพม.      44   หญิง 
 11   ส637401382   สามัญ    นางณรินทร   น้อยพิทักษ์       สมุทรสาครบูรณะ    สพม.      50   หญิง 
 12   ส637401378   สามัญ    นางสาวนิว   ตาคม       อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมถ์    สพม.      50   หญิง 
 13   ส637401376   สามัญ    นางสาวมณีรัตน์    สัจจวิโส       อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    สพม.      42   หญิง 
 14   ส617400461   สามัญ    นายมานะ   อ้อยสนามไชย       สมุทราสาครบูรณะ    สพม.   081 9024863   52   ชาย 
 15   ว617400462   วิสามัญ    นายเกียรติกูล   เหล่ากอดี (ผอ.)       วัดศิริมงคล    สพป.   083-991-0515   44   ชาย