รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  นครปฐม   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส657304556   สามัญ    นางสาวกานดา   หงษ์เวียงจันทร์       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)    สพม.      40   หญิง 
 2   ว657304623   วิสามัญ    นายอดิศักดิ์   ดงสิงห์       วัดลำพญา    สพป.   0970519759   40   ชาย