รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สุพรรณบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   22  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส637203373   สามัญ    นางจีรพรณัฎฐ์   เอมโกษา       สามชุกรัตนโภคาราม    สพม.   0985080428   48   หญิง 
 2   ส637203288   สามัญ    สุทธิสิทธิชัย   มหาเมฆ       บางลี่วิทยา    สพม.      42   ชาย 
 3   ส637203287   สามัญ    นางวิริยาภรณ์   มหาเมฆ       อู่ทองศึกษาลัย    สพม.      46   หญิง 
 4   ส637203173   สามัญ    นางลัดดา   ดอกประดู่       อู่ทองศึกษาลัย    สพม.      46   หญิง 
 5   ส637202943   สามัญ    นายชาญชัย   สีเสือ       บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์    สพม.      60   ชาย 
 6   ส637202625   สามัญ    นางสาวกันต์กนิษฐ์   สัตบุศย์       ดอนคาวิทยา    สพม.      42   หญิง 
 7   ส637202622   สามัญ    นางสาวธัญชนก   เนียมแตง       บรรหารแจ่มใสวิทยา 6    สพม.      40   หญิง 
 8   ส637201984    สามัญ    นางนิตยา   สุขสำราญ       สวนแตงวิทยา    สพม.        46   หญิง 
 9   ส637201978    สามัญ    กฤติกา   พูลสุวรรณ       สวนแตงวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 10   ส637201966    สามัญ    นางสาวรัชนก   ศรีทองสุข       สระยายโสมวิทยา    สพม.        42   หญิง 
 11   ส617201963    สามัญ    นางศุภ์พัฒนิยา   ปรีดิวรารัตน์       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี    สพม.        46   หญิง 
 12     ส637201948    สามัญ    นางสาวเมธินี        ทองสุกใส         บางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”    สพม.        48   หญิง 
 13   ส637201929   สามัญ    นางสาวเนาวรัตน์   ทองมาก       ด่านช้างวิทยา    สพม.      52   หญิง 
 14     ส637201928    สามัญ    นางดวงเดือน        รุ่งเรือง         กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี    สพม.        46   หญิง 
 15     ส637201927    สามัญ    นางปฏิมา        ขำเจริญ         บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”    สพม.        48   หญิง 
 16     ส637201906    สามัญ    นางศุภานัน   เอกธีรธรรม         สงวนหญิง    สพม.     0982716207   50   หญิง 
 17     ส637201893    สามัญ    นางสาวนัทชลิดา​        พุ่มก๋ง         สามชุกรัตนโภคาราม    สพม.        46   หญิง 
 18     ส637201830    สามัญ    นางแก้วตา        ไชยภักดี         อู่ทอง    สพม.        50   หญิง 
 19     ส637201827    สามัญ    นางสาวนงลักษณ์        เนี่ยมมา         สามชุกรัตนโภคาราม    สพม.        46   หญิง 
 20     ส637201819    สามัญ    ต้องใจ        กรุตประพันธุ์         บรรหารแจ่มใสวิทยา5    สพม.        50   หญิง 
 21   ส637201352   สามัญ    นายวฤชกฤต   บริสุทธิ์       ดอนคาวิทยา    สพม.      52   ชาย 
 22   ส637201156   สามัญ    ไพโรจน์   ออระเอี่ยม       อู่ทอง    สพม.   0929622753   46   ชาย