รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  กาญจนบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   12  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส637103421   สามัญ    นายพงษ์พิทักษ์   ทุพลชัย       กาญจนานุเคราะห์    สพม.      52   ชาย 
 2   ส637103256   สามัญ    นางพัชญ์สิตา    แสงใส       วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี    สพม.      50   หญิง 
 3   ส637103090   สามัญ    นางสาวณิรินทร์ญา   ธรรมวัชราพัฒน์       ประชามงคล    สพม.      42   หญิง 
 4   ส637102046   สามัญ    นางสาวน้ำอ้อย    บุญมี       ประชามงคล    สพป.      44   หญิง 
 5   ส617101889   สามัญ    นางสาวอรอุมา   แซ่เล้า       ท่าม่วงราษฎร์บำรุง    สพม.      42   หญิง 
 6     ส617101853    สามัญ    นางสาวแสงเดือน        วินทะไชย         เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรกาญจนบุรี    สพม.        42   หญิง 
 7   ส617100068   สามัญ    นางนงนุช   เกษมจิต       วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี    สพม.      44   หญิง 
 8     ส617100062    สามัญ    นางสาวศิริรัตนา        สุภาชัย         เทพศิรินทร์ ลาดหญ้า    สพม.        42   หญิง 
 9     ส617100061    สามัญ    นางสาวพเยาว์   ชำนาญกำหนด         เทพมงคลรังษี    สพม.   098 046990     42   หญิง 
 10   ส617100057    สามัญ    นางมนัสนันท์   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์       กาญจนานุเคราะห์    สพม.        44   หญิง 
 11   ส617100056    สามัญ    นายสุวิจักขณ์   สาระคาลิน       กาญจนานุเคราะห์    สพม.        52   ชาย 
 12     ส617100054    สามัญ    นายวุฒิชัย   หอวรรธกุล       กาญจนานุเคราะห์    สพม.   0813785246   52   ชาย