รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ราชบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   10  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส657004447   สามัญ    นางอารีรัตน์   บัวขาว       ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์    สพม.      48   หญิง 
 2   ส657004260   สามัญ    นางสาวอรพรรณ   เทพทิตย์       ช่องพรานวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 3   ส637003570   สามัญ    เพ็ญฤดี   สุวรรณประภา       สายธรรมจันทร์    สพม.      50   หญิง 
 4   ส637003567   สามัญ    นางสาววราภรณ์   จันทร์ปรีชาชัย       โพธาวัฒนาเสนี    สพม.      44   หญิง 
 5   ส637003566   สามัญ    นางนุชจิรา   มหาพัฒนไทย       โพธาวัฒนาเสนี    สพม.      42   หญิง 
 6   ส637003565   สามัญ    นางสาวอินทิรา   สังข์อุดม       หนองโพวิทยา    สพม.      48   หญิง 
 7   ส637003563   สามัญ    นางสริตา   พรชัย       โพธาวัฒนาเสนี    สพม.      42   หญิง 
 8   ส637003561   สามัญ    นางสาวณัฐรินีย์   เจติยวรรณ       สายธรรมจันทร์    สพม.      46   หญิง 
 9   ส637003548   สามัญ    นายสะอาด   สุวรรณสิทธิ์       คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์    สพม.      44   ชาย 
 10   ส637003517   สามัญ    นางสาวอุทุมพร   นิลหยก       มัธยมวัดดอนตูม    สพม.      40   หญิง