รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  เพชรบูรณ์   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   22  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส636703537   สามัญ    นางจิตราภรณ์   โกบุตร       บึงสามพันวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 2   ส636703490   สามัญ    นายชนินทร์   วงศ์แก้ว       ชนแดนวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 3   ส636703154   สามัญ    นายพงศ์วิพัฒน์   เจริญพล       นาเฉลียงพิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 4   ส626702712   สามัญ    นางสาวสุมาลี   เมืองทอง       สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์    สพม.      42   หญิง 
 5   ส636701573    สามัญ    นางสาวรุ่งนภา   กองน้อย       แคมป์สนวิทยาคม    สพม.        42   หญิง 
 6     ส636701845    สามัญ    นายภัทราวุธ        อิ่มจันทร์         หล่มเก่าพิทยาคม    สพม.        44   ชาย 
 7     ส636701843    สามัญ    นายจักรพงษ์        สมชารี         หล่มเก่าพิทยาคม    สพม.        46   ชาย 
 8     ส636701835    สามัญ    นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูร       เมืองราดวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 9     ส636701834    สามัญ    นายศราวุฒิ        ยมยิ่ง         วังโป่งศึกษา    สพม.        46   ชาย 
 10     ส636701829    สามัญ    นางสาวยุพาพัฒน์        เหมลา         หล่มสักวิทยาคม    สพม.        48   หญิง 
 11     ส636701825    สามัญ    นางพรทิพย์    อินทร์บัวทอง         วังพิกุลพิทยาคม    สพม.        40   หญิง 
 12   ส636701682   สามัญ    นางสาวนวลอนงค์   โพธิ์ช่วย       ดงขุยวิทยาคม    สพม.      54   หญิง 
 13     ส636701424    สามัญ    นางสาวรมณี        เหลี่ยมแสง         หล่มสักวิทยาคม    สพม.        44   หญิง 
 14   ส636701379   สามัญ    นางสาวจิรัชญา    อิ่มอินทร์       หล่มเก่าพิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 15   ส626700734   สามัญ    นายฆนากร     นาราษฎร์       บึงสามพันวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 16   ส616700320   สามัญ    นางสาวบุหรัน   ขวัญพรม       เพชรพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 17   ส616700319   สามัญ    นายสมัตพงษ์   ใหม่น้อย       เพชรพิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 18   ส616700316   สามัญ    นางชัชฎา   อุดมสิทธ์       เพชรพิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 19   ส616700314   สามัญ    นายนิรุทธ์   แก้วนิคม       เพชรพิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 20   ส616700311   สามัญ    นางสาวณัฏฐ์ธนัน   รำเจริญ       นิยมศิลป์อนุสรณ์    สพม.      48   หญิง 
 21   ส616700310   สามัญ    นายสมชาย   ศรีฉ่ำพันธ์       นิยมศิลป์อนุสรณ์    สพม.      54   ชาย 
 22   ว636702487   วิสามัญ    นางบุศราภรณ์   คำแก้ว (ผอ.)       หล่มเก่าพิทยาคม    สพม.      40   หญิง