รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  พิจิตร   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   1  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส656604282   สามัญ    นางสาวสุนันทา   เพ็งแจ้ง       อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ"    สพป.      44   หญิง