รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ตาก   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   19  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส656304479   สามัญ    นางสาวเพ็ญศริณ   อินตรี       บ้านแม่อุสุวิทยา    สพป.      48   หญิง 
 2   ส656304476   สามัญ    นางสาวจินตนา    กระจาย       บ้านแม่อุสุวิทยา    สพป.      46   หญิง 
 3   ส656304475   สามัญ    นางมณฑาทิพย์   ปวงสง่า       บ้านแม่อุสุวิทยา    สพป.      54   หญิง 
 4   ส656304399   สามัญ    นางสาวปริญญา   ยิ้มยวน       ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก    สศศ.      52   หญิง 
 5   ส656304398   สามัญ    นางบุญนาค   ตื้อยศ       ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก    สศศ.   061 796 0937   50   หญิง 
 6   ส656304210   สามัญ    นายธวัช   ยะสูคำ       อุ้มผางวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 7   ส656304205   สามัญ    นางนิตยา   รัตนหิรัญกาญจน์       ผดุงปัญญา    สพม.      46   หญิง 
 8   ส656304042   สามัญ    นางสาวเพ็ญนภา   สมัครสมาน       บ้านขะเนจื้อ    สพป.      40   หญิง 
 9   ส656304034   สามัญ    นางสาวทิวารัตน์   วงศ์ยา       อุ้มผางวิทยาคม    สพม.      54   หญิง 
 10   ส656304031   สามัญ    นางสาวอัญชลี   กิจเมือง       บ้านร่มเกล้า2    สพป.   0835819988   50   หญิง 
 11   ส656304019   สามัญ    นางสาวสุวารี   วงศ์คำจันทร์       อรุณเมธา    สพป.      44   หญิง 
 12   ส656304007   สามัญ    นางสาวทิพยรัตน์   ส่งประเสริฐ       สรรพวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 13   ส656303995   สามัญ    นายอดิเรก   ทิมกูล       อุ้มผางวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 14   ส656303985   สามัญ    นางสาวสุนันทา   รัตนหิรัญวงศ์       พบพระวิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 15   ส656303953   สามัญ    นางสาวปริศนา   วิโนสุยะ       แม่ระมาดวิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 16   ส656303943   สามัญ    นายสุรพงษ์   โนนน้อย       แม่จะเราวิทยาคม    สพม.      42   ชาย 
 17   ส656303921   สามัญ    ระพีพรรณ   โพธิ์ลา       บ้านแม่พลู    สพป.      46   หญิง 
 18   ส656303864   สามัญ    นายสมคิด   พาวงศ์       พบพระวิทยาคม    สพม.   0854497586   44   ชาย 
 19   ส636303529   สามัญ    นายคณาธิป   สิงห์โต       ตากสินราชานุสรณ์    สพป.   0964807697   42   ชาย