รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  นครสวรรค์   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส611802249   สามัญ    นางสาวอมรา   อิ่มศิลป์       นวมินทราชูทิศ มัชฌิม    สพม.   0876682589   42   หญิง 
 2   ว636003940   วิสามัญ    นางสาวนิดตา   อุดมสารี​(ผอ)​       ลาดยาววิทยาคม    สพม.      42   หญิง