รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  แม่ฮ่องสอน   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   8  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส655804139   สามัญ    รัตติการณ์   ไชยวรรณวงศ์       ล่องแพวิทยา    สพป.      44   หญิง 
 2   ส655804135   สามัญ    นางกันต์ฤทัย   สุปิณะ       ทองสวัสดิ์วิทยาคาร    สพป.      46   หญิง 
 3   ส655804109   สามัญ    นางวิไลลักษณ์   ฤทัยงามยิ่ง       บ้านปางคาม    สพป.      48   หญิง 
 4   ส655804108   สามัญ    นายชลธาร   สมาธิ       สบเมยวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 5   ส655804107   สามัญ    นางเบญจพร   แก้วธารากุล       อนุบาลปางมะผ้า    สพป.      52   หญิง 
 6   ส655804106   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิฉาย   ไพทอง       บ้านวนาหลวง    สพป.      48   หญิง 
 7   ส655804102   สามัญ    นายศิริชัย   จิตสว่าง       ปายวิทยาคาร    สพม.      46   ชาย 
 8   ส655804101   สามัญ    นางจินดา   บุญคง       ปายวิทยาคาร    สพม.      48   หญิง