รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  เชียงราย   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   4  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส635702245   สามัญ    นางสาวศรัณยา   สายบัว       บ้านเวียงพาน    สพป.      42   หญิง 
 2   ส635702226   สามัญ    นายวงศ์ไทย   บุดดี       บ้านเวียงพาน    สพป.      46   ชาย 
 3   ส635702220   สามัญ    สาริณี    เพชรใจศักดิ์       พญาเม็งราย    สพม.      44   หญิง 
 4   ส615700166   สามัญ    นายสิริชัย   มีโสภา       ดำรงราษฎร์สงเคราะห์    สพม.   0899418415   46   ชาย