รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  เชียงราย   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   15  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส655704463   สามัญ    นายอดิศักดิ์   ศรีอ่อน       บ้านห้วยคุ    สพป.      46   ชาย 
 2   ส655704446   สามัญ    นางสาวจิรัชญา   ผาลา       ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)    สพป.      42   ชาย 
 3   ส655704421   สามัญ    นางสาวเกศรินทร์    บัวผัด       เพียงหลวง 16    สพป.      44   หญิง 
 4   ส655704408   สามัญ    นางลัดดา    ศรีวรรณ       ปางหัดสหศาสตร์    สพป.      40   หญิง 
 5   ส655704405   สามัญ    หัทยา   ยางนอก       บรรพตวิทยา    สพป.   0857196137   40   ชาย 
 6   ส655704346   สามัญ    อันติกา    บุษรากุล       เวียงชัยวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 7   ส655704344   สามัญ    นายณัฐพล   ศรีวิชัย       ตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4)     สพป.      48   ชาย 
 8   ส655704297   สามัญ    นางสาวพรรณวดี    ศิริวัฒนานุรักษ์       อนุบาลเวียงแก่น    สพป.      46   หญิง 
 9   ส655703615   สามัญ    ทิพกฤตา   ทิพย์ป้อ       ชุมชนดอยช้าง    สพป.      44   หญิง 
 10   ส635703602   สามัญ    นายกรนิวัฒน์    อินเหลือละ       บ้านเทอดไทย    สพป.      52   ชาย 
 11   ส635703597   สามัญ    นางสาวธัญนันท์    สุขเกษม       บ้านเทอดไทย    สพป.      48   หญิง 
 12   ส635703595   สามัญ    นางจันทรา   รักคำ       บ้านเทอดไทย    สพป.      42   หญิง 
 13   ส635703594   สามัญ    นางสาวพิมพ์พิกา   จันทร์เทพ       บ้านเทอดไทย    สพป.      54   หญิง 
 14   ส635702233   สามัญ    นายวิเชียร   ใจดี       ขุนตาลวิทยาคม    สพม.   0987465286   50   ชาย 
 15   ส635702231   สามัญ    เอกชัย   อ้ายม่าน       โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม    สพม.   0839412988   42   ชาย