รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  พะเยา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส635602285   สามัญ    นายนิวัติ   เชียงแรง       ดอกคำใต้วิทยาคม    สพม.   0835775775   46   ชาย 
 2   ส635602259   สามัญ    นางสาวกฤติมา   มะโนพรม       ดอกคำใต้วิทยาคม    สพม.   0918597884   44   หญิง