รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  น่าน   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   18  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส635503002   สามัญ    นางสาวลาวัลย์   สุโรพันธ์       ทุ่งช้าง    สพม.   0899988723   42   หญิง 
 2   ส635502250   สามัญ    นายมงคล   แดงฟู       เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"    สพม.      52   ชาย 
 3   ส615502038   สามัญ    นางกฤติยา   ไชยเรียน       สตรีศรีน่าน    สพม.      46   ชาย 
 4     ส635501852    สามัญ    นายรุ่งโรจน์   ศรรบศึก       นาน้อย    สพม.      48   ชาย 
 5     ส625500711    สามัญ    นายบรรเลง​   สิน​ต๊ะ       สา​    สพม.        54   ชาย 
 6     ส635501792    สามัญ    นางดรุณี        ดีปินตา         สตรีศรีน่าน    สพม.        44   หญิง 
 7   ส635501079    สามัญ    นายศราวุธ     ธรรมวงศ์       เชียงกลาง ประชาพัฒนา    สพม.        50   ชาย 
 8   ส625500710   สามัญ    นายเชวง     จันฟุ่น       บ่อเกลือ    สพม.      50   ชาย 
 9   ส625500709   สามัญ    นายมนตรี     ศรีสุขคำ       ปัว    สพม.      56   ชาย 
 10   ส625500707   สามัญ    นางสาวณัฏฐ์ชยา     ธรรมชัย       สา    สพม.      40   หญิง 
 11   ส625500706   สามัญ    นายสุบรรณ     ไชยหาญ       ปัว    สพม.      50   ชาย 
 12   ส625500705   สามัญ    นายบรรจง     ขอดแก้ว       ปัว    สพม.      46   ชาย 
 13   ส625500704   สามัญ    นายเวธิต     ยะติ       ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน    สพม.      48   ชาย 
 14   ส625500703   สามัญ    นางสาวภิญญดา     คำอ้ายล้าน       สตรีศรีน่าน    สพม.      42   หญิง 
 15   ส625500702   สามัญ    นางสาวอริศรา     สะสม       ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน    สพม.      42   หญิง 
 16   ส615500253   สามัญ    นายมนตรี   กาวี       ท่าวังผาพิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 17   ส615500252   สามัญ    นายวศิน   จิณะกับ       ท่าวังผาพิทยาคม    สพม.   0861159380   50   ชาย 
 18   ส615500250   สามัญ    นายชัชวาล   ชุ่มวงศ์       สตรีศรีน่าน    สพม.      46   ชาย