รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  แพร่   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   3  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส655404496   สามัญ    นายวีรวุฒิ    คำวงศ์       วังชิ้นวิทยา    สพม.   096-6987749   44   ชาย 
 2   ส655404242   สามัญ    นายสงกรานต์   ขุนพรม       ร้องกวางอนุสรณ์    สพม.   0931743189   52   ชาย 
 3   ส635401046   สามัญ    นางสาววรกชชยา     สินธุชัย       นารีรัตน์จังหวัดแพร่    สพม.   0991951914   42   หญิง