รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ลำปาง   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   32  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส635203239   สามัญ    นางปรัชญาพร   ตุ้ยเต็มวงศ์       อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)    สพป.      40   ชาย 
 2   ส631002580   สามัญ    วรเดช   ศรีเดช       อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)     สพป.   0811621536   44   ชาย 
 3   ส635202200   สามัญ    นายนิกร   ใจไหว       เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 4   ส635202189   สามัญ    นางสิริประทุม    โตนะโพ       วังเหนือวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 5   ส635202157   สามัญ    นางอัญชลี   วงศ์ใหม่       เถินวิทยา    สพม.      48   หญิง 
 6   ส635202222   สามัญ    นายปรัชญ์   มาวิเลิศ       วังเหนือวิทยา    สพม.      54   ชาย 
 7   ส635201499   สามัญ    นายสมบัติ   จันทร์สุริยะ       แม่เมาะวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 8   ส635202153   สามัญ    นางสาววีณา   เจียรพินิจนันท์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร    สพม.   0631278999   44   หญิง 
 9   ส635202151   สามัญ    นางสวลี   มีมานะ       เวียงมอกวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 10   ส635202148   สามัญ    นายธเนศร์   กามาด       สบปราบพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 11   ส635202147   สามัญ    รวิรฎา   สุกใส       โรงเรียนเถินวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 12   ส635202120   สามัญ    ฐิตารฎาฏ์   อมรสิริหิรัญ       เสริมงามวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 13     ส635201780    สามัญ    นายอนุเทพ        ชาประดิษฐ์         สบปราบพิทยาคม    สพม.        58   ชาย 
 14     ส635201767    สามัญ    นายอภิวัฒน์        ปุกคะ         ห้างฉัตรวิทยา    สพม.        46   ชาย 
 15   ส635201714   สามัญ    นายจักรินทร์   จอมแก้ว       แจ้ห่มวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 16   ส635201709   สามัญ    นายทวี   เขื่อนแก้ว       ลำปางกัลยาณี    สพม.      56   ชาย 
 17   ส635201524   สามัญ    นางพนิดา    สุประการ       ลำปางกัลยาณี    สพม.      44   หญิง 
 18   ส635201513   สามัญ    นายเสน่ห์   เอื้อแท้       เถินวิทยา    สพม.   0813663235   44   ชาย 
 19   ส631101506   สามัญ    นายสมชาย   พันธุ์สันติกุล       วังเหนือวิทยา    สพม.   0849488107     54   ชาย 
 20   ส635201496   สามัญ    กฤษฎา   มณีเชษฐา       แม่เมาะวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 21   ส635201495   สามัญ    นายพิทักษ์    สร้อยศิริกุล       แจ้ห่มวิทยา    สพม.      42   ชาย 
 22   ส632001494   สามัญ    กนกกร   กอไธสง       แจ้ห่มวิทยา    สพม.   0857211221     46   หญิง 
 23   ส632001493   สามัญ    อดิศร   โยธา       ประชารัฐธรรมคุณ    สพม.   0953172747     60   ชาย 
 24   ส635201364   สามัญ    นายวิชิต   อินนันไชย       เสริมงามวิทยาคม    สพม.      44   ชาย 
 25   ส635201296   สามัญ    นางสาวจิณณ์ณิชา   ศักดิ์สิริภาพร       ประชารัฐธรรมคุณ    สพม.   0891918665   46   หญิง 
 26   ส635201043   สามัญ    นายประกรณ์     ผันผาย       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      50   ชาย 
 27   ส635201042   สามัญ    นางวิไลภรณ์     คำภิระปาวงศ์       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      48   หญิง 
 28   ส635201009   สามัญ    นายสมชาย     ใจไหว       ลำปางกัลยาณี    สพม.      42   ชาย 
 29   ส635201008   สามัญ    นายทรงพล     เฟื่องฟู       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      44   ชาย 
 30   ส615200362   สามัญ    นายชาญเจริญ   ซื่อชวกรกุล       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      58   ชาย 
 31   ส615200359   สามัญ    นายณัฐวุฒิ   ยะรินทร์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร    สพม.      58   ชาย 
 32   ส615200357   สามัญ    นางสาวดวงเดือน   จิตอารีย์       ลำปางกัลยาณี    สพม.      46   หญิง