รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ลำปาง   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   39  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส655203705   สามัญ    นายปฐมพงษ์    ธรรมลังกา       แม่ทะวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 2   ส655203663   สามัญ    นายหัสรินทร์   ดอนดี       กิ่วลมวิทยา    สพม.      50   ชาย 
 3   ส655203659   สามัญ    นางสาวศรีวรรณ   อุทธาเครือ       แม่พริกวิทยา    สพม.      48   หญิง 
 4   ส655203658   สามัญ    เศกสรรค์   อิทธิผล       ทุ่งกว๋าววิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 5   ส655203657   สามัญ    อนันต์   เกตุบำรุง       แม่ทะพัฒนศึกษา    สพม.      42   ชาย 
 6   ส655203656   สามัญ    นายฐิติ   นครสุวรรณ์       ทุ่งอุดมวิทยา    สพม.      54   ชาย 
 7   ส655203655   สามัญ    นางสาวอัมพร   ฝั้นอุด       เมืองปานวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 8   ส655203654   สามัญ    กัญกมล   ศรีจันทร์       เกาะคาวิทยาคม    สพม.      48   หญิง 
 9   ส655203652   สามัญ    นางสาวล้านนา   มาปลูก       ไหล่หินวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 10   ส655203651   สามัญ    นางสาวชุติชมกานต์   บุญทา       เมืองมายวิทยา    สพม.      54   หญิง 
 11   ส655203650   สามัญ    นายถิรวุฒ   สุตาลังกา       สบจางวิทยา    สพม.      58   ชาย 
 12   ส655203648   สามัญ    นายวีระยุทธ   มณีวรรณ์       แม่สันวิทยา    สพม.      50   ชาย 
 13   ส635202200   สามัญ    นายนิกร   ใจไหว       เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 14   ส635202189   สามัญ    นางสิริประทุม    โตนะโพ       วังเหนือวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 15   ส635202222   สามัญ    นายปรัชญ์   มาวิเลิศ       วังเหนือวิทยา    สพม.      50   ชาย 
 16   ส635202153   สามัญ    นางสาววีณา   เจียรพินิจนันท์       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร    สพม.   0631278999   48   หญิง 
 17   ส635202151   สามัญ    นางสวลี   มีมานะ       เวียงมอกวิทยา    สพม.      48   หญิง 
 18   ส635202148   สามัญ    นายธเนศร์   กามาด       สบปราบพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 19   ส635202147   สามัญ    นางสาวรวิรฎา   สุกใส       โรงเรียนเถินวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 20   ส635202120   สามัญ    ฐิตารฎาฏ์   อมรสิริหิรัญ       เสริมงามวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 21     ส635201780    สามัญ    นายอนุเทพ        ชาประดิษฐ์         สบปราบพิทยาคม    สพม.        58   ชาย 
 22     ส635201767    สามัญ    นายอภิวัฒน์   ปุกคะ       ห้างฉัตรวิทยา    สพม.        48   ชาย 
 23   ส635201714   สามัญ    นายจักรินทร์   จอมแก้ว       แจ้ห่มวิทยา    สพม.   0819516243   48   ชาย 
 24   ส635201709   สามัญ    นายทวี   เขื่อนแก้ว       ลำปางกัลยาณี    สพม.      56   ชาย 
 25   ส635201524   สามัญ    นางพนิดา    สุประการ       ลำปางกัลยาณี    สพม.      44   หญิง 
 26   ส635201513   สามัญ    นายเสน่ห์   เอื้อแท้       เถินวิทยา    สพม.   0813663235   48   ชาย 
 27   ส631101506   สามัญ    นายสมชาย   พันธุ์สันติกุล       วังเหนือวิทยา    สพม.   0849488107     50   ชาย 
 28   ส635201496   สามัญ    กฤษฎา   มณีเชษฐา       แม่เมาะวิทยา    สพม.   0908939162   48   ชาย 
 29   ส635201495   สามัญ    นายพิทักษ์    สร้อยศิริกุล       แจ้ห่มวิทยา    สพม.      42   ชาย 
 30   ส632001494   สามัญ    นางกนกกร   กอไธสง       แจ้ห่มวิทยา    สพม.   0857211221     48   หญิง 
 31   ส632001493   สามัญ    นายอดิศร   โยธา       ประชารัฐธรรมคุณ    สพม.   0953172747     60   ชาย 
 32   ส635201364   สามัญ    นายวิชิต   อินนันไชย       เสริมงามวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 33   ส635201296   สามัญ    นางสาวจิณณ์ณิชา   ศักดิ์สิริภาพร       ประชารัฐธรรมคุณ    สพม.   0891918665   48   หญิง 
 34   ส635201043   สามัญ    นายประกรณ์     ผันผาย       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      54   ชาย 
 35   ส635201042   สามัญ    นางวิไลภรณ์     คำภิระปาวงศ์       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      50   หญิง 
 36   ส635201009   สามัญ    นายสมชาย     ใจไหว       ลำปางกัลยาณี    สพม.      42   ชาย 
 37   ส635201008   สามัญ    นายทรงพล     เฟื่องฟู       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      42   ชาย 
 38   ส615200362   สามัญ    นายชาญเจริญ   ซื่อชวกรกุล       บุญวาทย์วิทยาลัย    สพม.      56   ชาย 
 39   ส615200357   สามัญ    นางสาวดวงเดือน   จิตอารีย์       ลำปางกัลยาณี    สพม.      46   หญิง