รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ลำพูน   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   22  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส655104376   สามัญ    นายสราวุธ   ปันทวัง       ราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน    สศศ.      48   ชาย 
 2   ส655104200   สามัญ    นายราชัน   คำบุญเรือง       บ้านแป้นพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 3   ส655103801   สามัญ    ว่าที่ร.ต.หญิงปุณณัฐฐา   กาติ๊บ       น้ำดิบวิทยาคม    สพม.   0983367702   46   หญิง 
 4   ส655103665   สามัญ    นายทรงยศ   เอี่ยมสุกใส       ป่าตาลบ้านธิพิทยา    สพม.      52   ชาย 
 5   ส635101294   สามัญ    นางศิริญญา   หล้าเต็น       ธีรกานท์บ้านโฮ่ง    สพม.      40   หญิง 
 6   ส635101289   สามัญ    นางศิรกาญจน์   จงสิริวัฒน์       เวียงเจดีย์วิทยา    สพม.   0882690266   44   หญิง 
 7   ส635101287   สามัญ    นายธนากร   อาทะเดช       ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน    สพม.      44   ชาย 
 8   ส635102597   สามัญ    นายเมธา   ศรีประทีป       ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน    สพม.      48   ชาย 
 9   ส615102596   สามัญ    นางสาวฐานิตา   นพฤทธิ์       จักรคำคณาทร    สพม.      50   หญิง 
 10   ส635102591   สามัญ    ว่าที่ ร.ต.กมลศิษฐ์   ชลมนัสสรณ์       ทุ่งหัวช้างพิทยาคม    สพม.   0915487132   52   ชาย 
 11   ส635102588   สามัญ    นายธีรภัทร์    เทพคำ       วชิรป่าซาง    สพม.   0841503363   46   ชาย 
 12   ส635102587   สามัญ    ว่าที่ ร.ท.อุทัย    กันทาแจ่ม       เวียงเจดีย์วิทยา    สพม.      46   ชาย 
 13   ส635102584   สามัญ    นายบรรเจิด   มาศิริ       ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน    สพม.      44   ชาย 
 14   ส635102581   สามัญ    นายถวิล   ชัยยา       จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน    สพม.      46   ชาย 
 15   ส635101391   สามัญ    นางนันท์นภัส   ชลยศปกรณ์       ป่าซาง    สพม.      42   หญิง 
 16   ส635101076    สามัญ    นายกฤษดา     วงศ์หล้า       ทาขุมเงินวิทยาคาร    สพม.        50   ชาย 
 17   ส625100762   สามัญ    นายศรีวัย     โยกาศ       จักรคำคณาทรลำพูน    สพม.      46   ชาย 
 18   ส625100761   สามัญ    นางรุ้งตะวัน   ไชยเจริญ       ธีรกานท์บ้านโฮ่ง    สพม.      48   หญิง 
 19   ส625100758   สามัญ    นางนิจนภา     วัฒนาสกุลไทย       เวียงเจดีย์วิทยา    สพม.      48   หญิง 
 20   ส615100368   สามัญ    นางทิพย์อุบล   ศิริบูลย์       จักรคำคณาทร    สพม.   0819338191   48   หญิง 
 21   ส615100366   สามัญ    นายขุนหาญ   นิตตา       ส่วนบุญโญปถัมภ์    สพม.      52   ชาย 
 22   ส615100365   สามัญ    นางสุจิลา   คติศิริกุญชร       แม่ทาวิทยาคม    สพม.   081 3866135   56   หญิง