รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  เชียงใหม่   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   9  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส655004395   สามัญ    นางสาวดวงมณี   ทองนาเมือง       ศรีจอมทอง    สพป.      42   หญิง 
 2   ส655004330   สามัญ    นางจิรัฐติกาล    กีรัตยารวิพล       บ้านหนองโค้ง    สพป.      48   หญิง 
 3   ส655003870   สามัญ    นายคณัสพันธ์   พระพรเพ็ญ       วัดดอนจั่น    สพป.   0982698165   42   ชาย 
 4   ส655003853   สามัญ    กันตินันท์   โภคินอธิษฐ์       อนุบาลเชียงใหม่    สพป.      44   หญิง 
 5   ส655003835   สามัญ    ภัทริน   หมื่นประจำ       อนุบาลเชียงใหม่    สพป.      42   หญิง 
 6   ส655003822   สามัญ    นางสาวนพวรรณ   สมบัติใหม่       คำเที่ยงอนุสสรณ์    สพป.      46   หญิง 
 7   ส655003808   สามัญ    นายนราวิชญ์   จันทร์อินทร์       ชุมชนบ้านบวกครกน้อย    สพป.      44   ชาย 
 8   ส655003792   สามัญ    นางสาวศิริพร   เตชนันต์       พุทธิโศภน    สพป.      42   หญิง 
 9   ส639301489   สามัญ    นางสาวกชกร   เนียมท่าเสา       พุทธิโศภน    สพป.   0817842846     44   หญิง