รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  นครพนม   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   16  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส654804547   สามัญ    นันทยา   ศรีพลราช       สหราษฎร์รังสฤษดิ์    สพม.      42   หญิง 
 2   ส654804525   สามัญ    นายพิพัฒน์   โพธิ์แก้ว       ปลาปากวิทยา    สพม.      52   ชาย 
 3   ส654804360   สามัญ    นายรชตะ   มุลเมือง       ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา    สพม.      50   ชาย 
 4   ส654804143   สามัญ    นายธีระพงศ์   แสนคำ       ธาตุพนม    สพม.      54   ชาย 
 5   ส654804112   สามัญ    นางสาววัชรินพร    อ่อนสี       อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ    สพป.   0918706975   42   หญิง 
 6   ส654804030   สามัญ    นางสาวชัญญภัทร   วัฒนะเหลา       อนุบาลนครพนม    สพป.      42   หญิง 
 7   ส654804028   สามัญ    พาที   แสนสี       สหราษฎร์รังสฤษดิ์    สพม.      46   ชาย 
 8   ส654804021   สามัญ    ว่าที่ร้อยโท วราวุธ   คำพระรัตนตรัย       อุเทนพัฒนา    สพม.   0878573469   50   ชาย 
 9   ส654803941   สามัญ    นายภูษิต   แสนสุภา       นาแกสามัคคีวิทยา    สพม.   0849565963   52   ชาย 
 10   ส654803925   สามัญ    นายณัฐพล   วรรณศรี       ปิยะมหาราชาลัย    สพม.      52   ชาย 
 11   ส654803699   สามัญ    นางเยาวเรศ   กลางโคตร์       นาแกสามัคคีวิทยา    สพม.      42   หญิง 
 12   ส634803589   สามัญ    นายพลภัทร   โสมี       บ้านหนองปลาดุก    สพป.      48   ชาย 
 13   ส634803507   สามัญ    นางสาวมนชนัต   แวงธิสาร       นาทมวิทยา    สพม.      48   หญิง 
 14   ส631003470   สามัญ    นางสาวเพ็ญรัตน์   คัดทะจันทร์       โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา    สพป.   0862210402   46   หญิง 
 15   ส634803466   สามัญ    นางวารุณี   วงศ์วิรุฬห์รักษ์       หนองสังข์ราษฎร์บำรุง    สพป.      54   หญิง 
 16   ส634801594   สามัญ    นายนำไทย    ชัยปัญหา       สหราษฎร์รังสฤษดิ์    สพม.      46   ชาย