รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  นครพนม   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   7  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส634803503   สามัญ    อุไรวรรณ    แสนมิตร       นาแกสามัคคีวิทยา    สพม.      52   หญิง 
 2   ส634803448   สามัญ    นางสาวชลธิยา   โทรัตน์       บ้านขว้างคลีชูชาติ    สพป.      42   หญิง 
 3   ส634803447   สามัญ    นางสาวลัดดาวรรณ   ว่องไว       บ้านโพนจาน    สพป.      42   หญิง 
 4   ส634803446   สามัญ    นางอาภรณ์รัตน์   สุวรรณเทน       โพนทองวิทยาคาร    สพป.      40   หญิง 
 5   ส634803326   สามัญ    นายธงชัย   มั่นธรรม       บ้านเสาเล้า    สพป.   0989605715   40   ชาย 
 6   ส634802097   สามัญ    นายสิทธิศักดิ์    อุสาพรหม       สนธิราษฎร์วิทยา    สพม.      42   ชาย 
 7   ส634801594   สามัญ    นายนำไทย    ชัยปัญหา       สหราษฎร์รังสฤษดิ์    สพม.      44   ชาย