รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  สกลนคร   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   7  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส654704251   สามัญ    นางสาววราภรณ์   ปัญเศษ       คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์    สพม.      44   หญิง 
 2   ส654704220   สามัญ    นายอภิชาต   แสงลี       ชุมชนบ้านสร้างค้อ    สพป.   0892555527   40   ชาย 
 3   ส651004180   สามัญ    นายโกวิทย์   ศรีพยอม       บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)    สพป.      48   ชาย 
 4   ส654704134   สามัญ    นายศักดิ์มงคล   โปทากัน       คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์    สพม.      50   ชาย 
 5   ส654703675   สามัญ    นายธนาชาติ   จันปุ่ม       อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)    สพป.      48   ชาย 
 6   ส634703545   สามัญ    นายนิรัช   เพชรพรรณ       บ้านดงหม้อทอง    สพป.      48   ชาย 
 7   ส634702212   สามัญ    นายภสุ   เถาว์ชารี       เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)    สพป.      42   ชาย