รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สกลนคร   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   9  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส634703436   สามัญ    นายกรกฎ   พลตรี       โรงเรียนอนุบาลสกลนคร    สพป.      46   ชาย 
 2   ส634703304   สามัญ    นางเพ็ญนิภา   สำรองพันธ์       โพนงามศึกษา    สพม.      44   หญิง 
 3   ส634703212   สามัญ    นายพูนทวี   ผิวบุญเรือง       ธรรมบวรวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 4   ส634703210   สามัญ    นางชนิตา    ยิ่งยง       โคกสีวิทยาสรรค์    สพม.      46   หญิง 
 5   ส634703130   สามัญ    เกียรติภูมิ   มะแสงสม       อนุบาลสกลนคร    สพป.      48   ชาย 
 6   ส634702214   สามัญ    นางธันยภรณ์   คำภูษา       อนุบาลสกลนคร    สพป.      42   หญิง 
 7   ส634702212   สามัญ    นายภสุ   เถาว์ชารี       เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)    สพป.      44   ชาย 
 8   ส634702209   สามัญ    นางดาวใจ    ราชาไชย       อนุบาลสกลนคร    สพป.      44   หญิง 
 9   ว634700881   วิสามัญ    อาทิตย์   ขูรีรัง       ลำปลาหางวิทยา    สพม.   0872230981   48   ชาย