รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  กาฬสินธุ์   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   14  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส634603516   สามัญ    นายมงคล    ญาติสังกัด       เขาวงพิทยาคาร    สพม.      44   ชาย 
 2   ส634603512   สามัญ    นางกนกรัตน์   ศิริ       กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์    สพม.      42   หญิง 
 3   ส634603497   สามัญ    นายวีระศักดิ์   ไชยขันธุ์       เขาวงพิทยาคาร    สพม.      48   ชาย 
 4   ส634603439   สามัญ    นายหมื่น    อรัญสาร       กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์    สพม.      46   ชาย 
 5   ส634603384   สามัญ    อรุณี   เชื้อสุภา       ท่าคันโทวิทยาคาร    สพม.   0947950185​   52   หญิง 
 6   ส634603366   สามัญ    นายปิยพงศ์    นาชัยฤทธิ์       กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์    สพม.      46   ชาย 
 7   ส634603361   สามัญ    นายธนกฤต   บุญเรือง       อนุกูลนารี    สพม.   0611532468   54   ชาย 
 8   ส634603360   สามัญ    นายสุริยนต์   รินทรึก       ห้วยเม็กวิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 9   ส634603358   สามัญ    นายธนารักษ์   สุชะไตร       อนุกูลนารี    สพม.   0659554258   42   ชาย 
 10   ส634603351   สามัญ    นายสามารถ   กินะรี       สามชัย    สพม.      48   ชาย 
 11   ส634603013   สามัญ    ว่าที่ร้อยเอก พานิช    แสงเทพ       ห้วยเม็กวิทยาคม    สพม.   0910647969   50   ชาย 
 12   ส634600977   สามัญ    นายปริญญา   โพธิราช       กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์    สพม.      46   ชาย 
 13   ส634600871   สามัญ    นายกิตติภพ     โพนเงิน       นาไคร้พิทยาสรรพ์    สพม.      46   ชาย 
 14   ส624600623   สามัญ    นางวราภรณ์     โพนะทา       สามชัย    สพม.   0879506980   44   หญิง