รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ร้อยเอ็ด   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส654504348   สามัญ    นางสาวธัญวรัตน์   ปุณประวัติ       อนุบาลเมืองหนองพอก    สพป.      44   หญิง 
 2   ส654503739   สามัญ    นายหาญณรงค์   กระจงจิตร       บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)    สพป.      46   ชาย