รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  มหาสารคาม   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   19  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส634403409   สามัญ    นายนิยันตร์   ถาแสง       เขวาไร่ศึกษา    สพม.      48   ชาย 
 2   ส634403405   สามัญ    นายศิริพงษ์   ศาลาผาย       นาดูนประชาสรรพ์    สพม.      46   ชาย 
 3   ส634403402   สามัญ    นางสิริอร   จันทรงกุล       นาเชือกพิทยาสรรค์    สพม.   0917206530   48   หญิง 
 4   ส634403394   สามัญ    นายนิคม   ปักกาเวสา       พยัคฆภูมิวิทยาคาร    สพม.      48   ชาย 
 5   ส634403386   สามัญ    นายวิทยา   สีพลลา       โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร    สพม.      42   ชาย 
 6   ส634403382   สามัญ    นางอรทัย   วงศ์สถิตย์       โกสุมวิทยาสรรค์    สพม.      40   หญิง 
 7   ส634403381   สามัญ    นายรักศักดิ์   ไสยลักษณ์       นาดูนประชาสรรพ์    สพม.      52   ชาย 
 8   ส634403378   สามัญ    นางสาวขวัญรัตน์    นาสุริวงศ์       เชียงยืนพิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 9   ส634403298   สามัญ    นายสายัณห์   ปุยภูงา       บรบือวิทยาคาร    สพม.   0821161383   48   ชาย 
 10   ส634403280   สามัญ    นางกุสุมา   โรจนกร       นาเชือกพิทยาสรรค์    สพม.      46   หญิง 
 11   ส634403276   สามัญ    นางสาวปกาวรรณ   แก้วโพธิ์       บรบือวิทยาคาร    สพม.      40   หญิง 
 12   ส634403254   สามัญ    นายวัลลภ   ปุยสุวรรณ์       พยัคฆภูมิวิทยาคาร    สพม.      40   ชาย 
 13   ส634403221   สามัญ    ส.อ.วิชชากร    ยงไธสง       นาภูพิทยาคม    สพม.      42   ชาย 
 14   ส634403199   สามัญ    นางสาวปรียาภรณ์   แสงปัญญา       โกสุมวิทยาสรรค์    สพม.      40   หญิง 
 15   ส634403190   สามัญ    นางสาวไผ่ล้อม    บุษมงคล       นาเชือกพิทยาสรรค์    สพม.      46   หญิง 
 16   ส634403158   สามัญ    นายนิติพันธ์   หารศรีภูมิ       ผดุงนารี    สพม.      48   ชาย 
 17   ส634402989   สามัญ    ว่าที่ร.อ.สุรเชษฐ์   โคตรพัฒน์       วาปีปทุม    สพม.   0817297096   52   ชาย 
 18   ส639601230   สามัญ    นางสาวกรรณิการ์   แสนพลมาตร์       เขวาไร่ศึกษา    สพม.   0971845171     40   หญิง 
 19   ว634402210   วิสามัญ    ปิยณัฐ   วงศ์เครือศร       ศิริราษฎร์หมากหญ้า    สพป.      42   ชาย