รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  หนองคาย   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   15  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส634303536   สามัญ    นางสาว สุภาวดี     ผาตะเนตร       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.      46   หญิง 
 2   ส634303453   สามัญ    สุภกริษฐ์   แก้วรอด       ประชาบดีพิทยาคม    สพม.   0893591639   50   ชาย 
 3   ส634303230   สามัญ    นายจีระพัฒน์   ศรีน้อย       ท่าบ่อ    สพม.      46   ชาย 
 4   ส634303223   สามัญ    นายสุรินทร์   เลพล       ท่าบ่อ    สพม.      44   ชาย 
 5   ส634302938   สามัญ    นางสาวอมรรัตน์   โคตรชมภู       ท่าบ่อ    สพม.      44   หญิง 
 6   ส634302332   สามัญ    วัชรีพร   ชัยจักร์       พานพร้าว    สพม.      48   หญิง 
 7   ส634302303   สามัญ    นางสาววิไลวัลย์   พรหมมา       ท่าบ่อ    สพม.      44   หญิง 
 8   ส639401471   สามัญ    นายรชานนท์   ลีเพ็ญ       กุดบงพิทยาคาร    สพม.   0885714788     60   ชาย 
 9   ส634300949   สามัญ    นายสราวุฒิ    พิมโยธา       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   0951746441   56   ชาย 
 10   ส634300925   สามัญ    นายสลับ     หัดคำหมื่น       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.      48   ชาย 
 11   ส614300540   สามัญ    นายอาทิตย์   สอนกุลภักดี       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   0872365646   48   ชาย 
 12   ส614300538   สามัญ    นายคม   ราชคำ       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   0898402360   48   ชาย 
 13   ส614300537   สามัญ    นายสุทัศน์   จิประพันธ์       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   085 0834231   48   ชาย 
 14   ส614300536   สามัญ    นายวิทยา   ศรีวิเศษ       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.   096 1627845   46   ชาย 
 15   ส614300535   สามัญ    นางปาริฉัตร   เทียนทิพย์       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.   081 8672857   46   หญิง