รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  หนองคาย   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   17  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส654303831   สามัญ    นายชำนาญวิทย์   ประเสริฐ       สังคมวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 2   ส654303828   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์    แสนภูวา       วังม่วงพิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 3   ส654303763   สามัญ    นางสาวศิริญญา   สุวัฒ       วังหลวงพิทยาสรรพ์    สพม.      44   หญิง 
 4   ส654303697   สามัญ    นายวาทิน   พุฒเขียว       น้ำสวิทยา    สพม.      42   ชาย 
 5   ส634303536   สามัญ    นางสาว สุภาวดี     ผาตะเนตร       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.      46   หญิง 
 6   ส634302340   สามัญ    นางสาวบัวมี    เหนือโพธิ์ทอง       หนองคายวิทยาคาร    สพม.   0862410790   42   หญิง 
 7   ส634302333   สามัญ    นายวิชชา   ไชยเพ็ชร       วังหลวงพิทยาสรรพ์    สพม.      46   ชาย 
 8   ส634301586   สามัญ    นายวิชานนท์   ฝ้ายขาว       น้ำสวยวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 9   ส634301585   สามัญ    นายณัฐพงษ์   ตุ้ยกุลนา       เซิมพิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 10   ส634300949   สามัญ    นายสราวุฒิ    พิมโยธา       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   0951746441   52   ชาย 
 11   ส634300925   สามัญ    นายสลับ     หัดคำหมื่น       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.      48   ชาย 
 12   ส614300540   สามัญ    นายอาทิตย์   สอนกุลภักดี       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   0872365646   48   ชาย 
 13   ส614300538   สามัญ    นายคม   ราชคำ       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   0898402360   48   ชาย 
 14   ส614300537   สามัญ    นายสุทัศน์   จิประพันธ์       ปทุมเทพวิทยาคาร    สพม.   085 0834231   48   ชาย 
 15   ส614300536   สามัญ    นายวิทยา   ศรีวิเศษ       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.   096 1627845   48   ชาย 
 16   ส614300535   สามัญ    นางปาริฉัตร   เทียนทิพย์       ชุมพลโพนพิสัย    สพม.   081 8672857   46   หญิง 
 17   ส633802205   วิสามัญ    สุระชัย   นาอุดม (ผอ.)       บ้านจับไม้    สพป.      50   ชาย