รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  เลย   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   13  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส654204544   สามัญ    นางน้ำทิพย์    นามกอง       ท่าลี่วิทยา    สพม.      44   หญิง 
 2   ส634203338   สามัญ    ว่าที่ร้อยโท มณฑล   ซ้ายขวา       หนองหินวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 3   ส634203116   สามัญ    นางสาววาสนา   ผลาผล       ศรีสองรักษ์วิทยา    สพม.   0905592516   42   หญิง 
 4   ส634202745   สามัญ    นายกิตติพงศ์   ประทุมทอง       หนองหินวิทยาคม    สพม.      54   ชาย 
 5   ส634202616   สามัญ    นายภูวนัย   กุลบุตร       นาด้วงวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 6   ส634200995    สามัญ    นายปรัชญากร     ฮดมาลี       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    สพม.        54   ชาย 
 7   ส624200769   สามัญ    นายกิตติพงศ์    เจริญทวีธนกิจ       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    สพม.      60   ชาย 
 8   ส624200766   สามัญ    นายภควัต     เทศน์ธรรม       เขาแก้ววิทยาสรรพ์    สพม.   0930533634   58   ชาย 
 9   ส624200763   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรี เสกสรร    ตาสี       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    สพม.      60   ชาย 
 10   ส614200379   สามัญ    นางอุไร   บงแก้ว       เลยอนุกูลวิทยา    สพม.      42   หญิง 
 11   ส614200374   สามัญ    นางสาวฐิติกานต์   แก้วดวงตา       ภูเรือวิทยา    สพม.   094 2782469   40   ชาย 
 12   ส614200373   สามัญ    นางยุพา   แสนเมือง       นาอ้อวิทยา    สพม.   0944703939   44   หญิง 
 13   ส614200372   สามัญ    นายอภิวัฒน์   บุญงาม       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    สพม.      44   ชาย