รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  เลย   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   20  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1      สามัญ    กชพร    มณีพงษ์       สพม.เลย หนองบัวลำภู    สพม.      42   หญิง 
 2   ส634203520   สามัญ    เศรษฐ์   คุณทาบุตร       เชียงกลมวิทยา    สพม.   0910565369   48   ชาย 
 3   ส634203486   สามัญ    นายอภิวัสฌ์   ศรีบุรินทร์       ภูกระดึงวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 4   ส634203338   สามัญ    ว่าที่ร้อยโท มณฑล   ซ้ายขวา       หนองหินวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 5   ส634203297   สามัญ    นายบุญหลาย   รอนศึก       ภูกระดึงวิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 6   ส634203116   สามัญ    นางสาววาสนา   ผลาผล       ศรีสองรักษ์วิทยา    สพม.   0905592516   42   หญิง 
 7   ส634203115   สามัญ    นางพิรุณพรรณ   เต็มวงษ์       ภูเรือวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 8   ส634202745   สามัญ    นายกิตติพงศ์   ประทุมทอง       หนองหินวิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 9   ส634201058    สามัญ    นางสาวเอมจิตร     สมสืบ       ศรีสงคราม​วิทยา​    สพม.        40   หญิง 
 10   ส634200995    สามัญ    นายปรัชญากร     ฮดมาลี       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย    สพม.        54   ชาย 
 11   ส624200769   สามัญ    นายกิตติพงศ์     เจริญทวีธนกิจ       วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    สพม.      60   ชาย 
 12   ส624200767   สามัญ    นายนราธิป     เจียมสงวน       เลยพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 13   ส624200766   สามัญ    นายภควัต     เทศน์ธรรม       ขาแก้ววิทยาสรรพ์    สพม.   0930533634   50   หญิง 
 14   ส614200382   สามัญ    นางกุลธิดา    ศรีโกเมนทร์       เลยพิทยาคม    สพม.   0956452563   40   หญิง 
 15   ส614200379   สามัญ    นางอุไร   บงแก้ว       เลยอนุกูลวิทยา    สพม.      42   หญิง 
 16   ส614200378   สามัญ    นางสาวสมศิริ   ระวิวรรณ       เลยอนุกูลวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 17   ส614200376   สามัญ    นายชีพวานนท์   โชติการพิพัฒน์       เลยพิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 18   ส614200374   สามัญ    นางสาวฐิติกานต์   แก้วดวงตา       ภูเรือวิทยา    สพม.   094 2782469   44   หญิง 
 19   ส614200373   สามัญ    นางยุพา   แสนเมือง       นาอ้อวิทยา    สพม.   0944703939   42   หญิง 
 20   ส614200372   สามัญ    นายอภิวัฒน์   บุญงาม       จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    สพม.      44   ชาย