รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  อุดรธานี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   14  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส634103431   สามัญ    นายศุภศร    ไชยคุณ       กุมภวาปี    สพม.   0872363263   46   ชาย 
 2   ส634103340   สามัญ    ปรเมนทร์   เกษนัด       หนองหานวิทยา    สพม.      52   ชาย 
 3   ส634103194   สามัญ    กำจัด   ศักดิ์วงษ์       กุมภวาปี    สพม.      46   ชาย 
 4   ส634103033   สามัญ    นางชุติมา    สุ่มมาตย์       สร้างคอมวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 5   ส634103032   สามัญ    นางเปรมฤดี   ฆารเจริญ       ยูงทองพิทยาคม    สพม.      50   หญิง 
 6   ส634102958   สามัญ    อัครเดช   วุฒิเสน       เพ็ญพิทยาคม    สพม.      56   ชาย 
 7   ส634102935   สามัญ    นายสุกฤษ   อะวันนา       น้ำโสมพิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 8   ส634102901   สามัญ    นายภราดร   คัณทักษ์       น้ำโสมพิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 9   ส634102871   สามัญ    ปิยวัฒน์    มีคุณ       เพ็ญพิทยาคม    สพม.   0813699292    52   ชาย 
 10   ส634102676   สามัญ    นางเยาวณี    ศรีปัจฉิม       กุดจับประชาสรรค์    สพม.      40   หญิง 
 11   ส634102481   สามัญ    อภิชาติ   ศรีปาน       กุดจับประชาสรรค์    สพม.   0611698552   46   ชาย 
 12   ส624100828   สามัญ    นายโชคชัย     แก้วดวงดี       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    สพม.      50   ชาย 
 13   ส624100827   สามัญ    นางสาวศุภกานต์     นาสมฝัน       หนองหานวิทยา    สพม.      50   หญิง 
 14   ส624100826   สามัญ    นางอภิสรา     ซินเม       จำปาโมงวิทยาคาร    สพม.      52   หญิง