รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ขอนแก่น   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   50  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส634003509   สามัญ    นางปริดา    คุ้มสุข       พล    สพม.      46   หญิง 
 2   ส634003506   สามัญ    ทิพวรรณ   ศรีสาร       พล    สพม.      40   หญิง 
 3   ส634003505   สามัญ    นายวสันต์   คุ้มสุข       พล    สพม.   0894157078   44   ชาย 
 4   ส634003483   สามัญ    นางสาวดารุณี   งอสอน       นครขอนแก่น    สพม.      44   หญิง 
 5   ส634003457   สามัญ    จิรพา   บุญประกอบ       ขามแก่นนคร    สพม.      42   หญิง 
 6   ส634003452   สามัญ    นางสาววิภาวรรณ    โกธิศรี       ขามแก่นนคร    สพม.      42   หญิง 
 7   ส634003390   สามัญ    นายพูนสุข   เหลี่ยมสิงขร       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น    สพม.      42   ชาย 
 8   ส634003372   สามัญ    นางนงนภัส   หวังคุ้มกลาง       บ้านไผ่    สพม.      40   หญิง 
 9   ส634003368   สามัญ    เกรียงศักดิ์   โล่ห์เส็ง       นครขอนเเก่น    สพม.      46   ชาย 
 10   ส634003353   สามัญ    นางสาวพิทย์ธิดา    พิทยสกุล       นครขอนแก่น    สพม.      46   หญิง 
 11   ส634003283   สามัญ    นายเฉลิมพล   จันดา       สาวะถีพิทยาสรรพ์    สพม.      42   ชาย 
 12   ส634003113   สามัญ    นายสรรพสิทธิ์   สีหาอินทร์       บัวใหญ่พิทยาคม    สพม.   083-2886331   44   ชาย 
 13   ส634002951   สามัญ    นางเพ็ญประภา    ซุยกระเดื่อง       อุบลรัตน์พิทยาคม    สพม.      48   หญิง 
 14   ส614000103   สามัญ    บรรลือศักดิ์    จันทร์ดี       ชุมแพศึกษา    สพป.      48   ชาย 
 15   ส634002870   สามัญ    นายปิยวุฒิ    พรมภักดี       หนองเรือวิทยา    สพม.      56   ชาย 
 16   ส634002770   สามัญ    นายสุดตา   ศรีอ่างเงิน       เวียงวงกตวิทยาคม    สพม.   095-1265251   50   ชาย 
 17   ส614000094   สามัญ    นางพิชริน   ทักษิณ       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   0897102082   52   หญิง 
 18   ส634002735   สามัญ    นางชุรีพร    นาเลาห์       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.      48   หญิง 
 19   ส634002670   สามัญ    จานุสรณ์   บริบูรณ์วัฒน์       น้ำพองศึกษา    สพม.      48   หญิง 
 20   ส634002655   สามัญ    นายเวียงชัย   อติรัตนวงษ์       อุบลรัตน์พิทยาคม    สพม.      42   ชาย 
 21   ส634002653   สามัญ    นายภาณุทัตต์   ศรีหลัก       ประชารัฐวิทยาเสริม    สพม.      44   ชาย 
 22   ส634002650   สามัญ    นายพิภพ   ก้านก่ำ       บ้านแฮดศึกษา    สพม.      46   ชาย 
 23   ส634002610   สามัญ    นางวรางคณา   วิวัฒน์วงตระกูล       หนองเรือวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 24   ส634002578   สามัญ    นางสาวปิยะธิดา   ดีรักษา       เขาสวนกวางวิทยานุกูล    สพม.      44   หญิง 
 25   ส634002576   สามัญ    ภควรรณ   ขันคำ       บ้านไผ่    สพม.   0956680966   48   ชาย 
 26   ส634002526   สามัญ    นางสาวชนิดา   คุ้มศรีไวย์       ศรีกระนวนวิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 27   ส634002420   สามัญ    อัจฉรา    สอนโว       น้ำพองศึกษา    สพม.      46   หญิง 
 28   ส634002403   สามัญ    นายอวตาร   บริบูรณ์วัฒน์       ศรีกระนวนวิทยาคม    สพม.      44   ชาย 
 29   ส634002401   สามัญ    นายวัทธิกร    โพธิ์ชัยโถ       น้ำพองศึกษา    สพม.      46   ชาย 
 30   ส634002397   สามัญ    นางสาวสุพรรษา    ธรรมสโรช       ศรีกระนวนวิทยาคม    สพม.      40   หญิง 
 31   ส634002356   สามัญ    นางอักษิพร   ชื่นนิรันดร์       ชุมแพศึกษา    สพม.      46   หญิง 
 32   ส634000957   สามัญ    นายภานุเดชา   ภะวะพินิจ       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   0648672351   42   ชาย 
 33   ส614000099   สามัญ    นายธนัช   ฐากุลธเนศ       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.      44   ชาย 
 34   ส614000096   สามัญ    นางไพร์จิตร   แก้วศิริ       กัลยาณวัตร    สพม.      48   หญิง 
 35   ส634001040   สามัญ    นายจักรภัทร     ยอดสุวรรณ์       โรงเรียนบ้านไผ่    สพม.   0989998745   44   ชาย 
 36   ส634001032   สามัญ    นายเกียรติศักดิ์     พลคชา       อุบลรัตน์พิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 37   ส634001025   สามัญ    นางสาวศิรินประภา     กงชา       หนองนาคำวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 38   ส634001022   สามัญ    นางสาวอิสราภรณ์     พรเพ็ง       เวียงนครวิทยาคม    สพม.   0836722215   48   หญิง 
 39   ส634000929   สามัญ    นางสาวอัญรินทร์    รุ่งชัยพานิชย์       กัลยาณวัตร    สพม.   0658166895   42   หญิง 
 40   ส624000626   สามัญ    นายสุชาติ     สุวรรณเลิศ       กัลยาณวัตร    สพม.      46   ชาย 
 41   ส614000114   สามัญ    นางศิริจันทร์   ไกรพน       หนองเรือวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 42   ส614000111    สามัญ    นางลักษณ์มณี   แสงสุพิน       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.   084 6001489     42   หญิง 
 43   ส614000104   สามัญ    นายพงษ์พิทักษ์   ศิลปษา       กัลยาณวัตร    สพม.   081 7994422   48   ชาย 
 44   ส614000101   สามัญ    นายยุทธศิลป์   แก้วชูสกุล       บ้านไผ่    สพม.      54   ชาย 
 45   ส614000093   สามัญ    นายณัฐพงศ์   โสสองชั้น       ชุมแพศึกษา    สพม.   087 2251723   46   ชาย 
 46   ส614000088   สามัญ    นายกฤตกร   เศรษฐโสภณ       ขามแก่นนคร    สพม.   081 7081503   44   ชาย 
 47   ส614000087   สามัญ    นายนพดล   สิงหศรี       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   093 5380326   54   ชาย 
 48   ส614000085   สามัญ    นายอดุลย์เดช   ฐานะ       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.   0844280445   46   ชาย 
 49   ส614000082   สามัญ    นายฤทธิรงค์   ศิริภูมิ       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   083 1416407   60   ชาย 
 50   ส614000081   สามัญ    นางหัทกานต์   นารีวิจิตร       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   083 21424568   44   หญิง