รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ขอนแก่น   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   59  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส654004522   สามัญ    ดวงใจ   มาตรวังแสง       นครขอนแก่น    สพม.      42   หญิง 
 2   ส654004503   สามัญ    นายคุณาธิป   จำปานิล       ชุมแพพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 3   ส654004490   สามัญ    นางสาวจิราพรรณ   ดอนม่วง       นาจานศึกษา    สพม.      42   หญิง 
 4   ส654004390   สามัญ    นายสมจิตร   ภูมิไพบูลย์       มัญจาศึกษา    สพม.      50   ชาย 
 5   ส654004387   สามัญ    นายสิรินัทธ์   มั่งมา       มัญจาศึกษา    สพม.      48   ชาย 
 6   ส654004386   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์   สิงห์เมืองพรหม       มัญจาศึกษา    สพม.      50   ชาย 
 7   ส654004385   สามัญ    นางกาญจณา   พัดเพ็ง       มัญจาศึกษา    สพม.      46   หญิง 
 8   ส654004066   สามัญ    นายกิจวัฒน์   แสนศรีระ       จตุรมิตรวิทยาคาร    สพม.      42   ชาย 
 9   ส654004045   สามัญ    จิรภรณ์   สีปากนา       น้ำพองศึกษา    สพม.      42   หญิง 
 10   ส654004037   สามัญ    นายศรเสน่ห์    ป้องสา       หนองสองห้องวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 11   ส654003977   สามัญ    วาสนา   เจริญวิภารัตน์       โคกนางามพิทยาสรรพ์    สพม.      44   หญิง 
 12   ส654003975   สามัญ    ภูผาภูมิ   โมรีย์       ประชารัฐพัฒนาการ    สพม.      50   ชาย 
 13   ส654003949   สามัญ    นายประยุทธ   คำจันลา       ภูเวียงวิทยาคม    สพม.      50   ชาย 
 14   ส654003938   สามัญ    นางจันทร์เพ็ญ   ศีลพันธ์       แวงใหญ่วิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 15   ส654003908   สามัญ    นางมณันญา   มุ่งเกิด       ชุมแพวิทยายน    สพม.      42   หญิง 
 16   ส654003889   สามัญ    นายสาธิต   อินทมา       พล    สพม.      44   ชาย 
 17   ส654003858   สามัญ    นายบุญเทียน   สุนารี       หนองสองห้องวิทยา    สพม.      42   ชาย 
 18   ส654003813   สามัญ    นางสาวจุฑาภรณ์   เที่ยงมา       หนองสองห้องวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 19   ส654003679   สามัญ    นายวัชระ   ขันสังข์       ศรีกระนวนวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 20   ส634003575   สามัญ    องอาจ   สิมเสน       นครขอนแก่น    สพม.      50   ชาย 
 21   ส634003509   สามัญ    นางปริดา    คุ้มสุข       พล    สพม.      46   หญิง 
 22   ส634003506   สามัญ    ทิพวรรณ   ศรีสาร       พล    สพม.      42   หญิง 
 23   ส634003505   สามัญ    นายวสันต์   คุ้มสุข       พล    สพม.   0894157078   44   ชาย 
 24   ส634003483   สามัญ    นางสาวดารุณี   งอสอน       นครขอนแก่น    สพม.      46   หญิง 
 25   ส634003457   สามัญ    จิรพา   บุญประกอบ       ขามแก่นนคร    สพม.      42   หญิง 
 26   ส634003452   สามัญ    นางสาววิภาวรรณ    โกธิศรี       ขามแก่นนคร    สพม.      42   หญิง 
 27   ส634003430   สามัญ    นางสาวธริญา    ชนะโยธา       ภูผาม่าน    สพม.   0804187875   52   หญิง 
 28   ส634003368   สามัญ    เกรียงศักดิ์   โล่ห์เส็ง       นครขอนเเก่น    สพม.      48   ชาย 
 29   ส634003353   สามัญ    นางสาวพิทย์ธิดา    พิทยสกุล       กัลยาณวัตร    สพม.      48   หญิง 
 30   ส634003320   สามัญ    นางสาวศิริวรรณ   เต็มวงษ์       จตุรมิตรวิทยาคาร    สพม.      42   หญิง 
 31   ส634002913   สามัญ    นางรัชนี   หล้าจาด       ชุมแพศึกษา    สพม.      42   หญิง 
 32   ส614000103   สามัญ    บรรลือศักดิ์    จันทร์ดี       ชุมแพศึกษา    สพป.      48   ชาย 
 33   ส634002735   สามัญ    นางชุรีพร    นาเลาห์       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.      48   หญิง 
 34   ส634002670   สามัญ    จานุสรณ์   บริบูรณ์วัฒน์       น้ำพองศึกษา    สพม.      50   หญิง 
 35   ส634002650   สามัญ    นายพิภพ   ก้านก่ำ       บ้านแฮดศึกษา    สพม.      50   ชาย 
 36   ส634002578   สามัญ    นางสาวปิยะธิดา   ดีรักษา       เขาสวนกวางวิทยานุกูล    สพม.      42   หญิง 
 37   ส634002526   สามัญ    นางสาวชนิดา   คุ้มศรีไวย์       ศรีกระนวนวิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 38   ส634002420   สามัญ    อัจฉรา    สอนโว       น้ำพองศึกษา    สพม.      44   หญิง 
 39   ส634002403   สามัญ    นายอวตาร   บริบูรณ์วัฒน์       ศรีกระนวนวิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 40   ส634002356   สามัญ    นางอักษิพร   ชื่นนิรันดร์       ชุมแพศึกษา    สพม.      44   หญิง 
 41   ส634000957   สามัญ    นายภานุเดชา   ภะวะพินิจ       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   0648672351   44   ชาย 
 42   ส614000099   สามัญ    นายธนัช   ฐากุลธเนศ       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.   0816621836   44   ชาย 
 43   ส614000096   สามัญ    นางไพร์จิตร   แก้วศิริ       กัลยาณวัตร    สพม.      50   หญิง 
 44   ส634000994   สามัญ    นายเกษมรัตน์    ขุนทิพย์ทอง       โนนศิลาวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 45   ส634001031   สามัญ    นายปัฐฏิพนธ์     นนทะโคตร       ภูเวียงวิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 46   ส634001025   สามัญ    นางสาวศิรินประภา     กงชา       หนองนาคำวิทยาคม    สพม.      46   หญิง 
 47   ส634001022   สามัญ    นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง       เวียงนครวิทยาคม    สพม.   0836722215   48   หญิง 
 48   ส634000937   สามัญ    นายเรียน     วันทองสุข       หนองตาไก้ศึกษา    สพม.      52   ชาย 
 49   ส634000929   สามัญ    นางสาวอัญรินทร์    รุ่งชัยพานิชย์       กัลยาณวัตร    สพม.   0658166895   42   หญิง 
 50   ส624000626   สามัญ    นายสุชาติ     สุวรรณเลิศ       กัลยาณวัตร    สพม.      46   ชาย 
 51   ส614000111    สามัญ    นางลักษณ์มณี   แสงสุพิน       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.   084 6001489     42   หญิง 
 52   ส614000107   สามัญ    นายวิชิต   เถาว์เมฆ       ภูเวียงวิทยาคม    สพม.   089 8661492   50   ชาย 
 53   ส614000105   สามัญ    นางเบญจลักษณ์   ไกรศรีวรรธนะ       ภูเวียงวิทยาคม    สพม.   081 5446727   46   หญิง 
 54   ส614000104   สามัญ    นายพงษ์พิทักษ์   ศิลปษา       กัลยาณวัตร    สพม.   081 7994422   48   ชาย 
 55   ส614000093   สามัญ    นายณัฐพงศ์   โสสองชั้น       ชุมแพศึกษา    สพม.   087 2251723   48   ชาย 
 56   ส614000088   สามัญ    นายกฤตกร   เศรษฐโสภณ       ขามแก่นนคร    สพม.   081 7081503   48   ชาย 
 57   ส614000087   สามัญ    นายนพดล   สิงหศรี       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   093 5380326   54   ชาย 
 58   ส614000085   สามัญ    นายอดุลย์เดช   ฐานะ       ขอนแก่นวิทยายน    สพม.   0844280445   46   ชาย 
 59   ส614000081   สามัญ    นางหัทกานต์   นารีวิจิตร       แก่นนครวิทยาลัย    สพม.   083 21424568   44   หญิง