รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  หนองบัวลำภู   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   15  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส653904527   สามัญ    นายภูมิพัฒน์   เสริมสุข       หนองสวรรค์วิทยาคาร    สพม.      42   ชาย 
 2   ส653904100   สามัญ    นายทรงฤทธิ์   อินพรมภา       หนองเรือพิทยาคม    สพม.      42   ชาย 
 3   ส653904038   สามัญ    นางปทิตตา    โต๊ะชาลี       นากอกวิทยาคาร    สพม.   0828741824   44   หญิง 
 4   ส653904024   สามัญ    นางสุภิญญา    วงศ์หาจักร       คำแสนวิทยาสรรค์    สพม.   0898130368   42   หญิง 
 5   ส653903833   สามัญ    นางสาวอรุณนิรัตน์    ขานนาม       ภูซางใหญ่วิทยาคม    สพม.   0645698565   44   หญิง 
 6   ส653903817   สามัญ    นางสาววัชราภรณ์   สาคุณ       กุดสะเทียนวิทยาคาร    สพม.      42   หญิง 
 7   ส633903426   สามัญ    นายจุลจักร   วงศ์หาจักร       โนนเมืองวิทยาคาร    สพม.   0810508277   44   ชาย 
 8   ส633903423   สามัญ    นายอดิศักดิ์   เอกตาแสง       คำแสนวิทยาสรรค์    สพม.      40   ชาย 
 9   ส633903419   สามัญ    นายวัชรินทร์   เกตุสงกา       ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    สพม.      46   ชาย 
 10   ส633903245   สามัญ    นายสุริยันต์   สายสิงห์       โนนสังวิทยาคาร    สพม.      46   ชาย 
 11   ส633903004   สามัญ    นายกัมปนาท   วิลัยลาน       คำแสนวิทยาสรรค์    สพม.      54   ชาย 
 12   ส633903000   สามัญ    นายพสธร   เพ็ชรแก่น       โนนสังวิทยาคาร    สพม.      48   ชาย 
 13   ส633902968   สามัญ    นางสาวรัตนาวดี   แสนยศ       ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    สพม.      40   หญิง 
 14   ส633902964   สามัญ    วนิศรา   บุตรโชติ       ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    สพม.      50   หญิง 
 15   ส633902882   สามัญ    นายวิรพล   แพงน้อย       คำแสนวิทยาสรรค์    สพม.   0847873319   42   ชาย