รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  หนองบัวลำภู   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   13  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633903426   สามัญ    นายจุลจักร   วงศ์หาจักร       โนนเมืองวิทยาคาร    สพม.   0810508277   42   ชาย 
 2   ส633903423   สามัญ    นายอดิศักดิ์   เอกตาแสง       คำแสนวิทยาสรรค์    สพม.      44   ชาย 
 3   ส633903245   สามัญ    นายสุริยันต์   สายสิงห์       โนนสังวิทยาคาร    สพม.      46   ชาย 
 4   ส633903052   สามัญ    นายทิวากร   มาเบ้า       โนนสังวิทยาคาร    สพม.      52   ชาย 
 5   ส633903006   สามัญ    นายวิทยา   โสหา       หนองบัวพิทยาคาร    สพม.   0801902804   46   ชาย 
 6   ส633903004   สามัญ    นายกัมปนาท   วิลัยลาน       คำแสนวิทยาสรรค์    สพม.      52   ชาย 
 7   ส633903000   สามัญ    นายพสธร   เพ็ชรแก่น       โนนสังวิทยาคาร    สพม.      50   ชาย 
 8   ส633902964   สามัญ    วนิศรา   บุตรโชติ       ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    สพม.      50   หญิง 
 9   ส633902879   สามัญ    ภัทราวดี   ศรีโนนยาง       ศรีบุญเรืองวิทยาคาร    สพม.      44   หญิง 
 10   ส633902878   สามัญ    ภาณุวัฒน์   ศรีโนนยาง       ฝั่งแดงวิทยาสรรค์    สพม.      46   ชาย 
 11     ส633901060    สามัญ    นายพฤทธิ์พล          ชารี         หนองบัวพิทยาคาร    สพม.   084-956-2991   52   ชาย 
 12   ส613900551   สามัญ    นายทองพูน   สุริยะศรี       หนองบัวพิทยาคาร    สพม.   0611230734   52   ชาย 
 13   ส613900546   สามัญ    นายสุทัศน์   โกมาร       หนองบัวพิทยาคาร    สพม.   0648789765   50   ชาย