รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  บึงกาฬ   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   11  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633803432   สามัญ    นางนิศากร    ทองอร่าม       บุ่งคล้านคร    สพม.      44   หญิง 
 2   ส633803327   สามัญ    นางสาวพิมพ์พิศา   ศรีบุญเรือง       หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    สพม.      42   หญิง 
 3   ส633803319   สามัญ    นางสาวสุพัฒน์ศร   ศรีรุ่งเรือง       ปากคาดพิทยาคม    สพม.      40   หญิง 
 4   ส633802205   สามัญ    สุระชัย   นาอุดม       ปากคาดพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 5   ส633802202   สามัญ    นายกิตติชัย   จันทกอง       บึงกาฬ    สพม.      54   ชาย 
 6   ส633802193   สามัญ    นายยศดนัย   จงเกษกรณ์       เซกา    สพม.      48   ชาย 
 7   ส633802173   สามัญ    นางสาวณัฐกานต์   สิทธิจันทร์เสน       บึงกาฬ    สพม.      44   หญิง 
 8   ส633802172   สามัญ    นายอาทร   พุฒช่อ       ปากคาดพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 9   ส633802088   สามัญ    ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์   แสนทวีสุข       บึงโขงหลงวิทยาคม    สพม.      56   ชาย 
 10     ส633801876    สามัญ    นายธานี        แสนโหน่ง         บึงโขงหลงวิทยาคม     สพม.        52   ชาย 
 11   ส633801873   สามัญ    นางจิราพร   ทัศมี       ศรีวิไลวิทยา    สพม.      44   หญิง