รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  อำนาจเจริญ   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   14  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633702563   สามัญ    นางสาวมยุรฉัตร   ลาภสาร       ปทุมราชวงศา    สพม.   0810658939   48   หญิง 
 2   ส633701922    สามัญ    นายทีปกรณ์   จันปุ่ม       เสนางคนิคม    สพม.     0943672666   42   ชาย 
 3   ส633701820    สามัญ    นายมนตรี   บุตรโท       ชานุมานวิทยาคม    สพม.        48   ชาย 
 4   ส613701788    สามัญ    นายสมพร   ภิญโญ       เสนางคนิคม    สพม.        46   ชาย 
 5   ส633701772    สามัญ    โฉมสุดา   บุญล้อม       พนาศึกษา    สพม.        44   หญิง 
 6   ส633701770    สามัญ    วิทยา   ทรวงดอน       น้ำปลีกศึกษา    สพม.   0902695321   42   ชาย 
 7   ส633701760    สามัญ    นางสุกัญญา   บุตรโท       ชานุมานวิทยาคม    สพม.        44   หญิง 
 8   ส633701711   สามัญ    กฤชนนท์   บุญรอด       พนาศึกษา    สพม.      48   ชาย 
 9   ส633701700   สามัญ    กิตติมาพร   ไชยมงคล       ศรีคูณวิทยบัลลังก์    สพม.      42   หญิง 
 10   ส633701699   สามัญ    นางนันทนา   สมงาม       ชานุมานวิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 11   ส633701612   สามัญ    นายเถลิงศักดิ์   ศุภฤกษ์       ปทุมราชวงศา    สพม.   0885694626   42   ชาย 
 12   ส633701595   สามัญ    นายรณกรณ   จันทร์สด       ปลาค้าววิทยานุสรณ์    สพม.      46   ชาย 
 13   ส633701593   สามัญ    จิรารัตน์   ธนะวิโรจน์       ปทุมราชวงศา    สพม.   0823642922   44   หญิง 
 14   ส613700559   สามัญ    นางสาวลำพูล   ลาพานิช       ปทุมราชวงศา    สพม.   0811171617   42   หญิง