รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ชัยภูมิ   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   17  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส653604248   สามัญ    น.ส.สุกัลยา   มโนธรรม       พระธาตุหนองสามหมื่น    สพม.      42   หญิง 
 2   ส653604244   สามัญ    นางสาวธีรวรรณ    พันธ์ุจำรัส       คอนสวรรค์    สพม.      42   หญิง 
 3   ส653604197   สามัญ    นางสาวปาณิตา   อาจวงษ์       บ้านแท่นวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 4   ส653604129   สามัญ    วีณา   อาจนาเสียว       ท่ามะไฟหวานวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 5   ส653604111   สามัญ    อาทิตย์   เรียงสาทร       ชัยภูมิภักดีชุมพล    สพม.      44   ชาย 
 6   ส653604074   สามัญ    นางสาวประดิษฐา   ประทุมมาลย์       ปู่ด้วงศึกษาลัย    สพม.      42   หญิง 
 7   ส653604067   สามัญ    ดร.สุภาภรณ์   พรหมนา       กุดตุ้มวิทยา    สพม.      52   หญิง 
 8   ส653603991   สามัญ    กาญจนา   แก้วกำเนิด       จัตุรัสวิทยานุกูล    สพป.      46   หญิง 
 9   ส653603989   สามัญ    นายปุรเชษฐ์   ขำหินตั้ง       บ้านหนองปล้อง    สพป.      46   ชาย 
 10   ส653603897   สามัญ    นางสาวจารุลักษณ์   ธนายศบุญญวัฒน์       ละหานเจริญวิทยา    สพม.      44   หญิง 
 11   ส653603874   สามัญ    นางสาวปวีนุช   เมฆฉาย       เพชรพิทยาสรรค์    สพม.      54   หญิง 
 12   ส653603869   สามัญ    นายนพดล   ฐานสินเพิ่ม       จัตุรัสวิทยานุกูล    สพป.      46   ชาย 
 13   ส653603863   สามัญ    นางสาวมัลลิกา   วิเชียรดี       สุนทรวัฒนา    สพป.      52   หญิง 
 14   ส653603815   สามัญ    วีณา   ดาโม้       บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)    สพป.      42   หญิง 
 15   ส633602605   สามัญ    นายสมทรง   สุขขี       หนองบัวระเหววิทยาคาร    สพม.   0868774639   50   ชาย 
 16   ส633602191   สามัญ    ชัยพงศ์   ฤทธิ์ขจร       บ้านเขว้าวิทยายน    สพม.   0812656593   46   ชาย 
 17   ส633602118   สามัญ    นางสาวปาริฉัตร   สุวรรณชัย       บ้านค่ายวิทยา    สพม.      42   หญิง