รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ยโสธร   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   20  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633502648   สามัญ    นายเทวา   อัฒจักร์       คำเตยวิทยา    สพม.      44   ชาย 
 2   ส633502647   สามัญ    นายชำนาญ    แดงท่าขาม       สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์    สพม.   0892864593   42   ชาย 
 3   ส633502646   สามัญ    นางสาวรัตติยา    โฉมเฉลา       กุดชุมวิทยาคม    สพม.   094-475-1316   44   หญิง 
 4   ส633502645   สามัญ    นางสาวมานิดา    โสมณวัฒน์       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    สพม.   0623129258   42   หญิง 
 5   ส633502644   สามัญ    นางสาวยุวธิดา   ศรีชนะ       ทรายมูลวิทยา    สพม.   0844779121   44   หญิง 
 6   ส633502643   สามัญ    นายยุทธนา   เส้นเศษ       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    สพม.   0650939095   48   ชาย 
 7   ส633502641   สามัญ    นายเอกวิทย์   ศรี​ธานี​       ค้อ​วัง​วิท​ยา​คม    สพม.      44   ชาย 
 8   ส633502638   สามัญ    นางกุสุมาลย์   สมประสงค์       เลิงนกทา    สพม.   0878700466   40   หญิง 
 9   ส633502636   สามัญ    ปริวัฒ   เสาะแสวง       เลิงนกทา    สพม.   096-648-4725   42   ชาย 
 10   ส633502623   สามัญ    นายศักดิ์ศรี   กัญยะ       มหาชนะชัยวิทยาคม    สพม.   0906218528   50   ชาย 
 11   ส633502443   สามัญ    กิตติพงษ์   บุญสาร       ตระกูลประเทืองวิทยาคม    สพม.   0621970988   44   ชาย 
 12   ส633502176   สามัญ    นายจักรพล   กลางมะณี       กุดชุมวิทยาคม    สพม.   0973355997   44   ชาย 
 13   ส633502175   สามัญ    นายกิตติศักดิ์   อินไช       กุดชุมวิทยาคม    สพม.   0646419788   42   ชาย 
 14   ส633501987   สามัญ    นายคมสัน   เสาหงษ์       ค้อวังวิทยาคม    สพม.   0915556441   46   ชาย 
 15   ส633501703   สามัญ    ชานล   นนทกุลพงศ์       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    สพม.   0885901029   48   ชาย 
 16   ส633501450   สามัญ    นางเพ็ญแข   โพธิสิงห์       ห้องแซงวิทยาคม    สพม.   0955609730   50   หญิง 
 17   ส623500750   สามัญ    นางนิพาภรณ์     กัลปดี       ยโสธรพิทยาคม    สพม.   0910651514   46   หญิง 
 18   ส623500749   สามัญ    นายศราวุธ     กัลปดี       ทรายมูลวิทยา    สพม.    0817253988   50   ชาย 
 19   ส613500344   สามัญ    นางสาวยุพา   ภูมิฐาน       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์     สพม.   089 8473438   42   หญิง 
 20   ส613500343   สามัญ    นางฐาดาภา   สิงหะคเชนทร์       มหาชนะชัยวิทยาคม    สพม.   087 8618277   40   หญิง