รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ยโสธร   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   22  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส653504343   สามัญ    นางบุษกร   อ่อนสนิท       กู่จานวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 2   ส653504241   สามัญ    นางสาวลำไพร    เมืองคง       ศิลาทองพิทยาสรรค์    สพม.      44   หญิง 
 3   ส653504231   สามัญ    นางปรียาวดี   วิเวก       บุ่งค้าวิทยาคม    สพม.      48   หญิง 
 4   ส653504230   สามัญ    นางสุพัตรา   ไชยบัวรินทร์       กุดชุมวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 5   ส653504142   สามัญ    นางสุพรรษา   คำภาพันธ์       ศรีฐานกระจายศึกษา    สพม.      44   หญิง 
 6   ส653503764   สามัญ    นางสาวนราวดี   ศรีเนตร       ดงมะไฟพิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 7   ส653503707   สามัญ    นายชมภู   ศรีระวงค์       ยโสธรพิทยาสรรค์    สพม.   0823753930    50   ชาย 
 8   ส633502648   สามัญ    นายเทวา   อัฒจักร์       คำเตยวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 9   ส633502647   สามัญ    นายชำนาญ    แดงท่าขาม       สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์    สพม.   0892864593   44   ชาย 
 10   ส633502646   สามัญ    นางสาวรัตติยา    โฉมเฉลา       กุดชุมวิทยาคม    สพม.   094-475-1316   46   หญิง 
 11   ส633502645   สามัญ    นางสาวมานิดา    โสมณวัฒน์       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    สพม.   0623129258   44   หญิง 
 12   ส633502644   สามัญ    นางสาวยุวธิดา   ศรีชนะ       ทรายมูลวิทยา    สพม.   0844779121   46   หญิง 
 13   ส633502643   สามัญ    นายยุทธนา   เส้นเศษ       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    สพม.   0650939095   48   ชาย 
 14   ส633502638   สามัญ    นางกุสุมาลย์   สมประสงค์       เลิงนกทา    สพม.   0878700466   42   หญิง 
 15   ส633502443   สามัญ    กิตติพงษ์   บุญสาร       ตระกูลประเทืองวิทยาคม    สพม.   0621970988   44   ชาย 
 16   ส633501987   สามัญ    นายคมสัน   เสาหงษ์       ค้อวังวิทยาคม    สพม.   0915556441   46   ชาย 
 17   ส631301745   สามัญ    นางสาวธิดารัตน์   เวชกามา       มหาชนะชัยวิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 18   ส633501703   สามัญ    ชานล   นนทกุลพงศ์       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    สพม.   0885901029   48   ชาย 
 19   ส633501450   สามัญ    นางเพ็ญแข   โพธิสิงห์       ห้องแซงวิทยาคม    สพม.   0955609730   52   หญิง 
 20   ส623500749   สามัญ    นายศราวุธ    กัลปดี       ทรายมูลวิทยา    สพม.   0817253988   50   ชาย 
 21   ส613500344   สามัญ    นางสาวยุพา   ภูมิฐาน       คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์     สพม.   089 8473438   42   หญิง 
 22   ส613500343   สามัญ    นางฐาดาภา   สิงหะคเชนทร์       มหาชนะชัยวิทยาคม    สพม.   087 8618277   40   หญิง