รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  อุบลราชธานี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   8  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633403315   สามัญ    ประจวบ   กำเนิดสิงห์       ศรีเมืองวิทยาคาร    สพม.      52   ชาย 
 2   ส633402327   สามัญ    ดัสรี   ครองยุติ       โขงเจียมวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 3   ส633402242   สามัญ    ดำรงเกียรติ   วันทา       พังเคนพิทยา    สพม.      44   ชาย 
 4   ส633402239   สามัญ    นายอ๊อดสวอน   ริ้วทอง       เขื่องในพิทยาคาร    สพม.   0994090590   60   ชาย 
 5   ส633400867   สามัญ    นางกมลวรรณ     ศรีมันตะ       นารีนุกูล    สพม.      46   หญิง 
 6   ส623400834   สามัญ    นางปารดา     ไชยรักษ์       นารีนุกูล    สพม.      44   หญิง 
 7   ส623400833   สามัญ    นางสาววันเพ็ญ    วงษ์จันทร์       นารีนุกูล    สพม.      46   หญิง 
 8   ส623400832   สามัญ    นางนิธิวดี     วรเดช       นารีนุกูล    สพม.      46   หญิง