รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ศรีสะเกษ   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   27  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633303389   สามัญ    นางสาวโสลันดา   คำแดง       ขุนหาญวิทยาสรรค์    อบจ.      44   หญิง 
 2   ส633303388   สามัญ    นายปกิรนัน   นามจันทรา       สตรีสิริเกศ    สพม.      46   ชาย 
 3   ส633303387   สามัญ    นางนริศรารัตน์   ชัยภูริโภคหิรัญ       ไพรบึงวิทยา    อบจ.      42   หญิง 
 4   ส633303198   สามัญ    สิบเอกนันทวัฒน์   มูลสาร       ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก    สพม.      40   ชาย 
 5   ส633303133   สามัญ    นางชัญญ์ญาณ์    เที่ยงธรรมรุจน์       ศรีรัตนวิทยา    สพม.   0989629453   50   หญิง 
 6   ส633302966   สามัญ    พรหมพงษ์   โรจนหิรัญภักดี       ละลมวิทยา    สพม.   0619404815   44   ชาย 
 7   ส633302963   สามัญ    นายปรมินทร์   นาคพันธ์       บ้านสิริขุนหาญ    อบจ.      44   ชาย 
 8   ส633302868   สามัญ    นางสาวกิตติยา   ศรีสงคราม       ราษีไศล    อบจ.      46   หญิง 
 9   ส633302853   สามัญ    นางปาณิสรา   รองเมือง       โนนปูนวิทยาคม    อบจ.      44   หญิง 
 10   ส633302698   สามัญ    นายวีระศักดิ์    คำแก่น       กำแพง    สพม.      48   ชาย 
 11   ส633302661   สามัญ    นายณัฐวุฒิ   หารไชย       ส้มป่อยพิทยาคม    สพม.      44   ชาย 
 12   ส633302092   สามัญ    นายเตชิต   พระไชยบุญ       ยางชุมน้อยพิทยาคม    สพม.      42   ชาย 
 13   ส633300962   สามัญ    นางสุนิสา   ใจใหญ่       ตระกาศประชาสามัคคี    สพม.      44   หญิง 
 14     ส633301149    สามัญ    นางปาริสา   อร่ามเรือง       กำแพง    สพม.        50   หญิง 
 15   ส633301911    สามัญ    นายวัฒนา   ศรีจักร์       ห้วยทับทันวิทยาคม    สพม.        56   ชาย 
 16   ส633301604   สามัญ    นายวิษณุ   ไชยะนา       อนุบาลอุทุมพรพิสัย    สพป.   0874493883   50   ชาย 
 17   ส633301581   สามัญ    วิทยา   ธรรมบุตร       ศรีสะเกษวิทยาลัย    สพม.      52   ชาย 
 18   ส633301554   สามัญ    นายณัฏฐเอก​    กระจ่าง       กำแพง    สพม.      46   ชาย 
 19   ส633301553   สามัญ    นายสุรวุฒิ   มีบุญ       ภูมิซรอลวิทยา    สพม.      50   ชาย 
 20   ส633300954   สามัญ    นางอา​ภัสสร​     เจริญ​ศิริ​       บ้านปราสาท    สพม.      46   หญิง 
 21   ส633300873   สามัญ    นางเพ็ชรัตน์     ประทีปะเสน       บึงมะลูวิทยา    สพม.      46   หญิง 
 22   ส623300774   สามัญ    นายอัครเจตน์     สีหะวงษ์       กันทรารมณ์    สพม.      40   หญิง 
 23   ส613300419   สามัญ    นายบุญชิต   คุณมาศ       กำแพง    สพม.      48   ชาย 
 24   ส613300408   สามัญ    นายอาคม   วงศ์บา       กันทรลักษณ์วิทยา    สพม.      52   ชาย 
 25   ส613300398   สามัญ    สิบเอกสุพรชัย   รจนัย       ขุขันธ์    สพม.      44   ชาย 
 26   ส613300396   สามัญ    นางสาววิไลพร   จันเทพา       ศรีสะเกษวิทยาลัย    สพม.      44   หญิง 
 27   ส613300387   สามัญ    นางบุณณ์ญาณัฎฐ์   มุขขันธ์       ศรีสะเกษวิทยาลัย    สพม.      46   หญิง