รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ศรีสะเกษ   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   28  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส653304566   สามัญ    นายทวีศักดิ์    งามแสง       ศรีตระกูลลวิทยา    สพม.      46   ชาย 
 2   ส653304432   สามัญ    นางธมณ   ชมภูวงค์       ไพรบึงวิทยาคม    อบจ.      40   หญิง 
 3   ส653304382   สามัญ    นายทวีศักดิ์   งามแสง       ศรีตระกูล    สพม.      46   ชาย 
 4   ส653304313   สามัญ    นายนิรุต    โสพัฒน์       อนุบาลศรีสะเกษ    สพป.      48   ชาย 
 5   ส653304311   สามัญ    นายวุฒิสรณ์   พิชญสมบัติ       อนุบาลศรีสะเกษ    สพป.      50   ชาย 
 6   ส653304256   สามัญ    ธนานุรักษ์    นาจำปา       ยางชุมน้อยพิทยาคม    สพม.      52   ชาย 
 7   ส653304214   สามัญ    นายกฤตวิทย์   มีบุญ       อนุบาลราษีไศล    สพป.      50   ชาย 
 8   ส653304198   สามัญ    นายไกรสร   คำชีลอง       วรคุณอุปถัมภ์    สพม.      46   ชาย 
 9   ส653304133   สามัญ    นางสาวภาวดี   แอ่งสุข       ตูมพิทยานุสรณ์    สพม.      42   หญิง 
 10   ส633303388   สามัญ    นายปกิรนัน   นามจันทรา       สตรีสิริเกศ    สพม.      42   ชาย 
 11   ส633303029   สามัญ    นายสมหมาย   เวียงสิมา       ปรางค์กู่    สพม.      50   ชาย 
 12   ส633302962   สามัญ    นางรุ่งทิพย์   ยงเพชร       กันทรลักษ์วิทยาคม    สพม.   0847700766   42   หญิง 
 13   ส631002838   สามัญ    นางสุภาพร   สิงห์ยอง       ห้วยทับทันวิทยาคม    สพม.      48   หญิง 
 14   ส633302716   สามัญ    นางสาวศิริพร   พันธ์เพ็ชร       พอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก    สพม.   0980913149   42   หญิง 
 15   ส633302713   สามัญ    ศิริลักษณ์    พงษ์สุระ       ปรางค์กู่    สพม.      42   หญิง 
 16   ส633302494   สามัญ    พิมพ์พรรณ   บุษบงก์       ห้วยทับทันวิทยาคม    สพม.      42   หญิง 
 17   ส633302326   สามัญ    นายณัฐพร   ทองพูน       ปรางค์กู่    สพม.      48   ชาย 
 18   ส633301923   สามัญ    นายชุติพนธ์   จันทะโคตร       พยุห์วิทยา    สพม.      50   ชาย 
 19     ส633301914    สามัญ    นายอภิวัฒน์   วงศ์ภักดี       ปรางค์กู่    สพม.        56   ชาย 
 20     ส633301549    สามัญ    นางสาวนันทพร   กตะศิลา         ละทายวิทยา    สพม.        48   หญิง 
 21     ส633301904    สามัญ    นายณัฐภูมิ   แก้วพูล       เขื่อนช้างวิทยาคาร    สพม.        46   ชาย 
 22   ส633301604   สามัญ    นายวิษณุ   ไชยะนา       อนุบาลอุทุมพรพิสัย    สพป.   0874493883   50   ชาย 
 23   ส633301581   สามัญ    วิทยา   ธรรมบุตร       ศรีสะเกษวิทยาลัย    สพม.      50   ชาย 
 24   ส633301550   สามัญ    นายสุภรณ์   พรหมคุณ       นครศรีลำดวนวิทยา    สพม.      52   ชาย 
 25   ส613300408   สามัญ    นายอาคม   วงศ์บา       กันทรลักษณ์วิทยา    สพม.      60   ชาย 
 26   ส613300406   สามัญ    นายนิธิศ   สายเชื้อ       สตรีสิริเกศ    สพม.      54   ชาย 
 27   ส613300398   สามัญ    สิบเอกสุพรชัย   รจนัย       ขุขันธ์    สพม.      44   ชาย 
 28   ส613300396   สามัญ    นางสาววิไลพร   จันเทพา       ศรีสะเกษวิทยาลัย    สพม.   0930950817   44   หญิง