รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  สุรินทร์   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส653204551   สามัญ    นางอาภรณ์   มุ่งสุข       โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์    สศศ.      52   หญิง 
 2   ส653204549   สามัญ    นางสาวฉัตรวิไล   แน่นหนา       โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์    สศศ.      42   หญิง