รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สุรินทร์   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   3  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633203473   สามัญ    ดร.ศราวุฒิ   สนใจ       วีรวัฒน์โยธิน    สพม.   0894657545   44   ชาย 
 2   ส633203462   สามัญ    นายธราดล   บุญยาพงษ์       สำโรงทาบวิทยาคม    สพม.      42   ชาย 
 3   ส633203460   สามัญ    นายปัญญา   พรหมศักดิ์       สังขะวิทยาคม    สพป.      42   ชาย