รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  นครราชสีมา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   35  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส653003902   สามัญ    นางพูนเกษม   ตั้งพงษ์       เสิงสาง    สพม.      46   หญิง 
 2   ส653003899   สามัญ    นางสาวเวสารัช   โกรธา       เสิงสาง    สพม.      44   หญิง 
 3   ส653003896   สามัญ    นายธีรวัฒน์   ชาวชอบ       ห้วยแถลงพิทยาคม    สพม.      46   ชาย 
 4   ส653003895   สามัญ    นายวินัย   สมจิตร       นิคมพิมายศึกษา    สพม.      42   ชาย 
 5   ส653003888   สามัญ    นางสาวสุกัญญา   สยามประโคน       โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    สพป.      44   หญิง 
 6   ส653003882   สามัญ    นางศรัณย์รัชต์   เศรษฐี       บ้านสว่างวิทยา    สพป.      46   หญิง 
 7   ส653003816   สามัญ    นายกฤษณะ   แตงกระโทก       โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    สพป.      40   ชาย 
 8   ส653003810   สามัญ    นายจตุพร   เจริญ       โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    สพป.      52   ชาย 
 9   ส653003805   สามัญ    นางยุพาพร   นามบัณฑิต       โชคชัยพรหมบุตรบริหาร    สพป.      46   หญิง 
 10   ส633003434   สามัญ    นางสาวมาธนี   สืบสุวรรณ       บุญเหลือวิทยานุสรณ์    สพม.      42   หญิง 
 11   ส633003344   สามัญ    นายชัชวาล   ศิริพรทุม       บุญเหลือวิทยานุสรณ์    สพม.      42   ชาย 
 12   ส633002906   สามัญ    นางสาวจณิสตา   ตัวเสาร์       บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์    สพม.      50   หญิง 
 13   ส633002709   สามัญ    นายกมล    กันตวรพันธ์       บุญวัฒนา    สพม.   0805396945   46   ชาย 
 14   ส633002674   สามัญ    วรพงษ์   นิธิการุณย์เลิศ       โชคชัยสามัคคี    สพม.      54   ชาย 
 15   ส633002666   สามัญ    นางกรณิศา   สำเร็จ       เสิงสาง    สพม.      42   หญิง 
 16   ส633001648   สามัญ    นางสุมิตตา   หล่ำจันทึก       ขามสะแกแสง    สพม.   0899488870   42   หญิง 
 17   ส633001647   สามัญ    นางสาวคณิตตา   ไวยขุนทด       ขามสะแกแสง    สพม.      54   หญิง 
 18   ส633001644   สามัญ    นางสาวโนรี   บ่อเงิน       โรงเรียนปากช่อง    สพม.      44   หญิง 
 19   ส633001613   สามัญ    นางสาวพัดชา   รัตนชาติวิเชียร       มัธยมวชิราลงกรณวราราม    สพม.   0875358922   42   หญิง 
 20   ส633001582   สามัญ    นายอภิชาติ   สมภาร       ปากช่อง    สพม.      52   ชาย 
 21   ส633001541   สามัญ    นางบุปผา   แสงจันทร์       เสิงสาง    สพม.   0898477701   48   หญิง 
 22   ส633001440    สามัญ    นายสายัณห์   นิชารัมย์       ธารปราสาทเพชรวิทยา    สพม.        50   ชาย 
 23   ส633001423   สามัญ    นายสมยศ   โคตรบรม       บุญเหลือวิทยานุสรณ์    สพม.      50   ชาย 
 24     ส633001421    สามัญ    นางสาวพิศินาฏ        ศรีโชติ         โชคชัยสามัคคี    สพม.        44   หญิง 
 25   ส633001035   สามัญ    นายชัยยันต์     ไม้กลาง       โนนสูงศรีธานี    สพม.   0819672984   40   ชาย 
 26   ส633001030   สามัญ    นายอุเทน     มานอก       ห้วยแถลงพิทยาคม    สพม.      48   ชาย 
 27   ส633001028   สามัญ    นายสินสมุทร     พลขันธ์       โนนสูงศรีธานี    สพม.   0918279682   48   ชาย 
 28   ส633001002   สามัญ    นายสมัคร     ถิ่นจันดา       บุญวัฒนา    สพม.   0898452562   56   ชาย 
 29   ส633000885   สามัญ    นายอิสระ     ทองคำ       ปักธงชัยประชานิรมิต    สพม.   0951473281   50   ชาย 
 30   ส623000674   สามัญ    นางสุภาพ     ขอพึ่งกลาง       บุญวัฒนา    สพม.   0854940070   48   หญิง 
 31   ส623000671   สามัญ    นายสมชาย     สุวรรณมาศ       หนองกราดวัฒนา    สพม.      46   ชาย 
 32   ส613000193   สามัญ    นายสินทบ   พระทอง       พิมายวิทยา    สพม.   089 8466275   58   ชาย 
 33   ส613000192   สามัญ    นายไพร   ร่มเย็น       พิมายวิทยา    สพม.   086 2461339   52   ชาย 
 34   ส613000189   สามัญ    นายชลิต   สุริยะสกุลวงษ์       บุญวัฒนา    สพม.   0850245788   54   ชาย 
 35   ว633003160   วิสามัญ    นายอิทธิพล   ตรีรัตนกุลพร       ขามสะแกแสง    สพม.      44   ชาย