รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  นครราชสีมา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   43  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส633003502   สามัญ    นายเผด็จ   ปราณีตพลกรัง       สุรธรรมพิทักษ์    สพม.      54   ชาย 
 2   ส633003500   สามัญ    นางเยาวลักษณ์.   สอนสะอาด       ลำทะเมนไชยพิทยาคม    สพม.      44   หญิง 
 3   ส633003476   สามัญ    นางสาวสำอางค์    พิศเพ็ง       บ้านหนองตะลุมปุ๊ก    สพป.      46   หญิง 
 4   ส633003434   สามัญ    นางสาวมาธนี   สืบสุวรรณ       บุญเหลือวิทยานุสรณ์    สพม.      42   หญิง 
 5   ส633003344   สามัญ    นายชัชวาล   ศิริพรทุม       บุญเหลือวิทยานุสรณ์    สพม.      42   ชาย 
 6   ส633003157   สามัญ    วรินทร   พลมณี       อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา    สพม.      40   หญิง 
 7   ส633003155   สามัญ    นิวัติ   สีวัง       อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา    สพม.      46   ชาย 
 8   ส633002971   สามัญ    มัสธุรส   ผ่องสุข       มหิศราธิบดี    สพม.      44   หญิง 
 9   ส633002906   สามัญ    นางจณิสตา   ประทัง       บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์    สพม.      44   หญิง 
 10   ส633002874   สามัญ    พลนิวัฒน์   เตชสิทธิ์ปรีชา       บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์    สพม.      44   ชาย 
 11   ส633002825   สามัญ    ประภาพร    ไชยทุม       โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์    สพม.      46   หญิง 
 12   ส633002783   สามัญ    นางศศิ   ทองทวี       โชคชัยสามัคคี    สพม.      46   หญิง 
 13   ส633002709   สามัญ    นายกมล    กันตวรพันธ์       บุญวัฒนา    สพม.      46   ชาย 
 14   ส633002686   สามัญ    ปรัชญา   กาญจนวณิชย์       โชคชัยสามัคคี    สพม.      46   ชาย 
 15   ส633002674   สามัญ    วรพงษ์   นิธิการุณย์เลิศ       โชคชัยสามัคคี    สพม.      50   ชาย 
 16   ส617101854   สามัญ    สิรินาถ   กาญจนวณิชย์       มัธยมวชิราลงกรณวราราม    สพม.   0869519412     44   หญิง 
 17     ส633001851    สามัญ    นายปัญญา   เทียบสูงเนิน         บุญวัฒนา๒    สพม.     0895228734   46   ชาย 
 18   ส633001669   สามัญ    ส.ต.ท.หญิงญาดา   รัตนกำเหนิด       ขามทะเลสอวิทยา    สพม.   0849580005   40   หญิง 
 19   ส633001648   สามัญ    นางสุมิตตา   หล่ำจันทึก       ขามสะแกแสง    สพม.   0899488870   44   หญิง 
 20   ส633001647   สามัญ    นางสาวคณิตตา   ไวยขุนทด       ขามสะแกแสง    สพม.      54   หญิง 
 21   ส633001644   สามัญ    นางสาวโนรี   บ่อเงิน       โรงเรียนปากช่อง    สพม.      46   หญิง 
 22   ส633001613   สามัญ    นางสาวพัดชา   รัตนชาติวิเชียร       มัธยมวชิราลงกรณวราราม    สพม.   0875358922   40   หญิง 
 23   ส633001584   สามัญ    สุปราณี   แก้วมาพะเนา       ปากช่อง    สพม.   0804671355    44   หญิง 
 24   ส633001582   สามัญ    นายอภิชาติ   สมภาร       ปากช่อง    สพม.      50   ชาย 
 25   ส633001547   สามัญ    นางสาวเดือนเพ็ญ   ขำผา       มหิศรทธิบดี    สพม.      44   หญิง 
 26   ส633001546   สามัญ     นางอรุณวรรณ    ชาญสัมพันธ์       เมืองพลับพลาพิทยาคม    สพม.   0612205288   46   หญิง 
 27   ส633001544   สามัญ    นางกรรณาภรณ์   สุดหอม       ขามทะเลสอวิทยา    สพม.   0942898437   50   หญิง 
 28   ส633001510   สามัญ    นางสาวรุ่งทิพภา   โพธิ์นอก       ท่าช้างราษฎร์บำรุง    สพม.   0848979162   44   หญิง 
 29   ส633001423   สามัญ    นายสมยศ   โคตรบรม       บุญเหลือวิทยานุสรณ์    สพม.      48   ชาย 
 30     ส633001422    สามัญ    นางสาวสุภาพรรณ์        หลงทะเล         บุญเหลือวิทยานุสรณ์    สพม.        42   หญิง 
 31   ส633001082   สามัญ    นายสันติ     ธูปกลาง       ขามสะแกแสง    สพม.      46   ชาย 
 32   ส633001035   สามัญ    นายชัยยันต์     ไม้กลาง       โนนสูงศรีธานี    สพม.   0819672984   46   ชาย 
 33   ส633001028   สามัญ    นายสินสมุทร     พลขันธ์       โนนสูงศรีธานี    สพม.   0918279682   50   ชาย 
 34   ส633001002   สามัญ    นายสมัคร     ถิ่นจันดา       บุญวัฒนา    สพม.      56   ชาย 
 35   ส633001000   สามัญ    นายวัลลภา     โพธิโต       อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา    สพม.      42   หญิง 
 36   ส633000997   สามัญ    นางสายฝน     เจริญภูมิ       อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา    สพม.      42   หญิง 
 37   ส623000678   สามัญ    นายไพฑูรย์     โนนสูงเนิน       สุรนารีวิทยา    สพม.      48   ชาย 
 38   ส623000674   สามัญ    นางสุภาพ     ขอพึ่งกลาง       บุญวัฒนา    สพม.      46   หญิง 
 39   ส623000673   สามัญ    นายจักรพันธุ์   จงเพ็งกลาง       โนนสูงศรีธานี    สพม.      52   ชาย 
 40   ส613000199   สามัญ    นางพรรณี   วันชัย       สุรนารีวิทยา    สพม.   086 2526018   46   หญิง 
 41   ส613000190   สามัญ    นายเกียรติศักดิ์   อินทร์จำนงค์       สุรนารีวิทยา    สพม.   095 1964665   48   ชาย 
 42   ส613000189   สามัญ    นายชลิต   สุริยะสกุลวงษ์       บุญวัฒนา    สพม.   0850445788   56   ชาย 
 43   ว633003160   วิสามัญ    นายอิทธิพล   ตรีรัตนกุลพร       ขามสะแกแสง    สพม.      46   ชาย