รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  สระแก้ว   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส632703186   สามัญ    เสน่ห์   สุวรรณศรี       อนุบาลวัดสระแก้ว    สพป.      46   ชาย 
 2   ส632703179   สามัญ    นายสายัณห์    หงส์มาศ       อนุบาลวัดสระแก้ว     สพป.   0957916669   48   ชาย