รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ปราจีนบุรี   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   2  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส652504572   สามัญ    นายลือชัย    จุงเลียก       โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม    สพป.   0828399421   40   ชาย 
 2   ส632503577   สามัญ    ศกลวรรณ   สินประเสริฐ       อนุบาลวัดบ้านสร้าง    สพป.      40   หญิง