รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   11  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส632403392   สามัญ    นางสุชาดา   พยุงน้อย       เบญจมราชรังสฤษฎิ์    สพม.      40   หญิง 
 2   ส632403301   สามัญ    นางสาวสายพิน    สมศรี       วัดโสธรวรารามวรวิหาร    สพม.      42   หญิง 
 3   ส632403087   สามัญ    นางอธิษฐาน   เชื้อโพน       เบญจมราชรังสฤษฎิ์    สพม.      40   ชาย 
 4   ส632402620   สามัญ    นางอำไพ   วัฒนเหลืองอรุณ       เบญจมราชรังสฤษฎิ์    สพม.   0614691987   48   หญิง 
 5   ส632402181   สามัญ    นางสาวกัลย์ณภัส   ภิวัฒน์ฐากุล       ดัดดรุณี    สพม.      40   หญิง 
 6   ส632401620   สามัญ    นายสราวุธ   อนีฆาศรีนนท์       สนามชัยเขต    สพม.      46   ชาย 
 7   ส632401619   สามัญ    นายพรหมาสตร์   สุขสวัสดิ์       สนามชัยเขต    สพม.      44   ชาย 
 8   ส632401618   สามัญ    นางสาวพิชญอร   เศวตสุพร       สนามชัยเขต    สพม.      44   หญิง 
 9   ส632401616   สามัญ    นางวนิดา   หมั่นผดุง       วัดโสธรวรารามวรวิหาร    สพม.      48   หญิง 
 10   ส632401615   สามัญ    จรรยา   นิลทรัพย์       วัดโสธรวรารามวรวิหาร    สพม.      48   หญิง 
 11   ส612400142   สามัญ    นางสาวทิพย์วัลย์   นุ่มประเสริฐ       เบญจมราชรังสฤษฏิ์    สพม.   0922540692   40   หญิง