รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   10  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส632403047   สามัญ    นางสาวภัสนาราวรรณ   กุลทอง       ดัดดรุณี    สพม.      42   หญิง 
 2   ส632402672   สามัญ    นายพิษณุ   ศรีกระกูล       บางปะกง “บวรวิทยายน”    สพม.   0944164489   44   ชาย 
 3   ส632402482   สามัญ    นางสาวรุจินันท์   ทิพยรัตน์       มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา    สพม.      44   หญิง 
 4   ส632401620   สามัญ    นายสราวุธ   อนีฆาศรีนนท์       สนามชัยเขต    สพม.   0850434209   46   ชาย 
 5   ส632401619   สามัญ    นายพรหมาสตร์   สุขสวัสดิ์       สนามชัยเขต    สพม.      44   ชาย 
 6   ส632401618   สามัญ    นางสาวพิชญอร   เศวตสุพร       สนามชัยเขต    สพม.   0812933867   42   หญิง 
 7   ส612400142   สามัญ    นางสาวทิพย์วัลย์   นุ่มประเสริฐ       เบญจมราชรังสฤษฏิ์    สพม.   0922540692   42   หญิง 
 8   ส612400135   สามัญ    นางวรรณชุรีย์   เกิดมงคล       กาญจนาภิเษกวิทยาลัย    สพม.   086 7879236   48   หญิง 
 9   ส652404087   วิสามัญ    นางสาว​ธัญ​พิมล​   อา​ภัย​       วัด​ใหม่​บางคล้า​(อุด​มกิจ​ประชา​สรรค์)​    สพป.   0839269756   42   หญิง 
 10   ส652403646   วิสามัญ    ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ   มีพึ่ง       วัดบึงน้ำรักษ์ (ศรีประชาสรรค์)    สพป.   0911050989   48   ชาย