รายงานสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุุมใหญ่สามัญประจำปี  2564
จังหวัด  ตราด   มีจำนวนผู้เข้าร่วม   3  คน


 ที่   รหัสสมาชิก 
 ประเภท   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน   สังกัด   เบอร์โทร   ขนาดสูท 
 1   ส652304063   สามัญ    นายวรรณศักดิ์    กมลรัตนพิสุทธิ์       ราชประชานุเคราะห์ 49    สศศ.      44   ชาย 
 2   ส632302898   สามัญ    นายจตุพร   ทั่งทอง       สตรีประเสริฐศิลป์    สพม.      52   ชาย 
 3   ส632302749   สามัญ    ยศพล   ศักดิ์แพทย์       บ่อไร่วิทยาคม    สพม.      46   ชาย